zamówienie na:

Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie działki nr 267/2 w miejscowości Jeziorki.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.1.2013
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 19 lutego 2013  12:00
wynik postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: „ Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie działki nr 267/2 w miejscowości Jeziorki „ przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Termin składania ofert upłynął w dniu 19.02.2013 r. o godz. 12:00 . Do dnia 19.02.2013 r. godz. 12.00 złożono 11 ofert. Oferta nr 1. Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn. Oferta nr 2. P.P.H.U. LUX Leszek Trzaskalski ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. Oferta nr 3. Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński 89-500 Tuchola, ul. Kniejowa 30. Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Cer – Bud” Zenon Szynwelski 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 4. Oferta nr 5. Usługi Ogólnobudowlane Szymon Maciejewski ul. Gen. Hallera 13/14 86- 100 Świecie. Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s. c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 8. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. Oferta nr 9. Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr 86-200 Chełmno, ul. Polna 11 A. Oferta nr 10. REST Sp. j. Kowalski, Rydlichowski, pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń. Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86- 105 Terespol Pomorski. Ocena ofert: Oferta nr 1. Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 2. P.P.H.U. LUX Leszek Trzaskalski ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 65,25 Oferta nr 3. Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński 89-500 Tuchola, ul. Kniejowa 30. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Cer – Bud” Zenon Szynwelski 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 4. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 5. Usługi Ogólnobudowlane Szymon Maciejewski ul. Gen. Hallera 13/14 86- 100 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 61,42 Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s. c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 8. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 9. Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr 86-200 Chełmno, ul. Polna 11 A. liczba uzyskanych punktów : 100,00 Oferta nr 10. REST Sp. j. Kowalski, Rydlichowski, pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86- 105 Terespol Pomorski. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 9 : Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 
Lniano: Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie działki nr 267/2 w miejscowości Jeziorki .
Numer ogłoszenia: 43870 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie działki nr 267/2 w miejscowości Jeziorki ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: - robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów, - fundamentów, - ścian zewnętrznych i wewnętrznych, - stropu, - konstrukcji dachu wraz z pokryciem, - robót tynkarsko - malarskich, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacji centralnego ogrzewania, - instalacji wod. - kan., - instalacji elektrycznej, - robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawierają : - dokumentacja budowlano - wykonawcza, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.33.22.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości powyżej 100 000 zł netto, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Doświadczenie wykonawcy. W przypadku konsorcjum, warunek ten zostanie spełniony gdy konsorcjum wykonało roboty budowlane wymienione w punkcie 6.1.1., bądź jeden z uczestników konsorcjum wykonał takie roboty. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostania spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostania spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy powyżej kwoty 100 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert, (Informacja ta dotyczy również konsorcjum lub jednego z uczestników konsorcjum), opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących 1) dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności temperatury powietrza poniżej 0 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna; niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych; b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; protesty mieszkańców; konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego co do wydania nieruchomości; 2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) zmiany personalne, w szczególności: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa z prawie budowlanym; rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ; zmiany osób do nadzorowania robót. 3) dla pozostałych zmian: a) zmiana obowiązującej stawki VAT; b) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ulica Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ulica Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wynik postępowania:

 1. IOŚiR.271.1.2013_wynik_postępowania.pdf (131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (1 lutego 2013, 10:36:17)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (29 marca 2013, 14:17:56)
Zmieniono: Poprawiono błąd pisarski w wyniku postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2284