zamówienie na:

zakup oleju napędowego w ilości 14.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ul. Wyzwolenia 18, 86-141 Lniano, za cenę 3,68 PLN brutto za 1 litr 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia

 

- Zakup oleju napędowego w ilości 14.000 litrów

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego

 

Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano

 

  1. Określenie trybu zamówienia

 

- przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

 

3.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie Gminy Lniano u p. Gabrieli Krause pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu od godz. 730 do 1530

 

  1. Opis przedmiotu

 

- przedmiotem zamówienia jest olej napędowy

 

  1. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

  1. Termin wykonania zamówienia

 

1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena 100%

 

  1. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty zawierające cenę netto + VAT za 1 l oleju napędowego należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na zakup oleju napędowego” oraz nazwą i adresem oferenta w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 1 do dnia 28 grudnia 2005 r. do godz. 10°°.

 

 

  1. Termin związania ofertą - 30 dni

 

 

Lniano, dnia 6 grudnia 2005 roku

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 grudnia 2005, 13:51:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (11 stycznia 2006, 13:04:34)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1236