zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KANALIZACJI ŚCIEKÓW GOSPODARCZO – BYTOWYCH , KOLEKTORÓW ŚCIEKOWYCH I PRZYKANALIKÓW, DLA ZWARTEJ ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI WĘTFIE, SIEMKOWO, LUBODZIEŻ, JEZIORKI, KAROLEWO.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowski ul. Bratkowa 33 85-361 Bydgoszcz Cena netto oferty wybranej 99.500,00 PLN  
O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  
 
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177
 
GMINA  L N I A N O    ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002
ogłasza Przetarg Nieograniczony na:
 
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KANALIZACJI ŚCIEKÓW GOSPODARCZO – BYTOWYCH , KOLEKTORÓW ŚCIEKOWYCH I PRZYKANALIKÓW, DLA ZWARTEJ ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI WĘTFIE, SIEMKOWO, LUBODZIEŻ, JEZIORKI, KAROLEWO.
 
1 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie
   Gminy w Lnianie  ul. Wyzwolenia 7 pok. nr 3 .
 
2. Termin wykonania zmówienia do dnia 28.02.2006r.
 
3.Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 1
   /sekretariat/ w terminie do dnia 26.10.2005r. do godz. 1055
 
4. Wadium - 1000,00 zł należy wnieść w terminie do 26.10.2005r. do godz. 1055
    w formie określonej w SIWZ.
 
5.Termin i miejsce otwarcia ofert;
   26.10.2005r. o godz. 1100
   Urząd Gminy w Lnianie  - sala narad / I piętro /
 
6. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych
 
7. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
 
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
    art. 24 i  spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy
    Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe.
    Spełniają wymogi określone w SIWZ.
 
9. Kryterium wyboru oferty jest
    cena  - 90%
    skrócenie terminu wykonania 10%
 
10. Termin związania ofertą 30 dni .
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
     składania ofert.
 
 
Wójt Gminy Lniano
mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (10 października 2005, 13:07:34)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (2 listopada 2005, 11:11:13)
Zmieniono: dodano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2152