zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 500.000 PLN, W WYSOKOŚCI 140.000 PLN.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 271-1/2012
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 6 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie Cena wybranej oferty: 236.810,94 PLN 
Lniano: UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 500.000 PLN, W WYSOKOŚCI 140.000 PLN

Numer ogłoszenia: 141253 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 500.000 PLN, W WYSOKOŚCI 140.000 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 27.08.2012 r., - okres kredytowania od 27.08.2012 r. - 15.11.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do dnia 14.03.2019 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2019 r. kwota 382.500 zł, 2020 r. kwota 62.500 zł, 2021 r. kwota 55.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2013 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2012 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3). Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w punkcie 1. w rozdz. III. 2. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie. , na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 17.08.2012 r., - okres kredytowania od 17.08.2012 r. - 15.11.2019 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2019 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2019 r. kwota 140.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2013 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2012 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3). Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w punkcie 1. w rozdz. III..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 17.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

 1. SWIZ- kredyt 140.000, 500.000 .doc (232kB) word


KOMUNIKAT Z DN. 04.07.2012 r.

Gmina Lniano informuje, że w dniu  04.07.2012 r. dokonała zmian w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie urzędu zamówień publicznych nr 145795, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lnianie, a także dokonano zmian w SIWZ dla zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytów długoterminowych: w wysokości 500.000 PLN, w wysokości 140.000 PLN”.
Informujemy także, że w wyniku tych zmian Zamawiający dokonał nowego rozterminowania spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz uległy zmianie terminy  karencji dla tych kredytów.


Numer ogłoszenia: 145795 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141253 - 2012 data 28.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1.Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 27.08.2012 r., - okres kredytowania od 27.08.2012 r. - 15.11.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do dnia 14.03.2019 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2019 r. kwota 382.500 zł, 2020 r. kwota 62.500 zł, 2021 r. kwota 55.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2013 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2012 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3). Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w punkcie 1. w rozdz. III. 2. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie. , na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 17.08.2012 r., - okres kredytowania od 17.08.2012 r. - 15.11.2019 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2019 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2019 r. kwota 140.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2013 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2012 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3). Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w punkcie 1. w rozdz. III...
 • W ogłoszeniu powinno być: 1.Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 27.08.2012 r., - okres kredytowania od 27.08.2012 r. - 15.11.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do dnia 14.03.2013 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2013 r. kwota 80.000 zł, 2014 r. kwota 10.000 zł, 2015 r. kwota 30.000 zł, 2016 r. kwota 30.000 zł, 2017 r. kwota 54.000 zł, 2018 r. kwota 64.000 zł, 2019 r. kwota 64.000 zł, 2020 r. kwota 84.000 zł, 2021 r. kwota 84.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2013 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2012 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3). Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w punkcie 1. w rozdz. III. 2. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie. , na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 17.08.2012 r., - okres kredytowania od 17.08.2012 r. - 15.11.2019 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2013 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach: 2013 r. kwota 20.000 zł, 2014 r. kwota 10.000 zł, 2015 r. kwota 20.000 zł, 2016 r. kwota 20.000 zł, 2017 r. kwota 30.000 zł, 2018 r. kwota 20.000 zł, 2019 r. kwota 20.000 zł. - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2013 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2012 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3). Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w punkcie 1. w rozdz. III..


Wynik postępowania:

 1. wynik przetargu.pdf (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (28 czerwca 2012, 15:14:29)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (29 kwietnia 2013, 09:48:01)
Zmieniono: Usunięto SIWZ.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1162