zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 21 osób w terminie od 20.06. 2012 r. do 31.12. 2012 oraz dla 23 osób w terminie od 01.02. 2013r. do 31.12. 2013r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez GOPS w Lnianie, a współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-1/12
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kursy prawa jazdy kat B, C, E” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 1. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2012 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę Nr.1 złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe, IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r.pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta nr 1: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi koparko-ładowarki” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 2. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr 1 złożył PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań. Ofertę Nr 2 złożył Ośrodek Kształcenia Zawodowego ,,Kursal”, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło.IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta Nr 1 z PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań uzyskała liczbę 100 punktów. Oferta Nr 2 z Ośrodka Kształcenia Zawodowego ,,Kursal” ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło uzyskała 93,99 punktów. Wybrano ofertę Nr 1 z PUP ,,KANN” Spółka z o.o Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań z powodu uzyskania korzystniejszego bilansu punktów. Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego, warsztatów treningu kompetencji społecznych i terapii psychologicznej przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 10. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr 1 złożyło PUP ,,Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie. Ofertę Nr 2 złożyło Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta Nr 1 z PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie uzyskała liczbę 100 punktów. Oferta Nr 2 z Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie uzyskała 93,04 punktów. Wybrano ofertę Nr 1 z PUP ,,Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z powodu uzyskania korzystniejszego bilansu punktów. Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 3. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 4 oferty. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy,85-030 Bydgoszcz. Ofertę Nr 2 złożył Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,ELIM”, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie. Ofertę Nr 3 złożyło Centrum Nauczania ,,Le,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie. Ofertę Nr 4 złożył Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursal, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta Nr 1 z Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy,85-030 Bydgoszcz jest ofertą odrzuconą z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta Nr 2 z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,ELIM”, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie uzyskała 93,15 punktów. Oferta Nr 3 z Centrum Nauczania ,,Le,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie uzyskała 96,65 punktów. Wybrano ofertę Nr 4 z Ośrodka Kształcenia Zawodowego Kursal, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło, która uzyskała 100,00 punktów i uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w udzieleniu zamówienia publicznego w części 6 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera instalacji elektrycznych. I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs montera instalacji elektrycznych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 6. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00. Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy, 85-030 Bydgoszcz. Złożona oferta zgodnie z art. 93ust.1pkt1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega odrzuceniu w związku z niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu- rozdz. IX ust 6. SIWZ- Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wcześniej wykonane należycie - minimum 5 referencji- dotyczy wszystkich części. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w udzieleniu zamówienia publicznego w części 6 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera instalacji elektrycznych. I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs montera instalacji elektrycznych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 6. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00. Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy, 85-030 Bydgoszcz. Złożona oferta zgodnie z art. 93ust.1pkt1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega odrzuceniu w związku z niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu- rozdz. IX ust 6. SIWZ- Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wcześniej wykonane należycie - minimum 5 referencji- dotyczy wszystkich części. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 4.Kursy obsługi wózków widłowych, zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów. Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi wózków widłowych dla 4 osób w terminie od 20 czerwca 2012r do 31 grudnia 2013r. w części 4 zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w kursów wpłynęły trzy oferty. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 5.Kursy obsługi kasy fiskalnej, zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów. Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób w terminie od 20 czerwca 2012r do 31 grudnia 2013r. w części 5 zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w kursów wpłynęły dwie oferty. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 7.Kurs spawacza metodą MAG, zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów. Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG dla 3 osób w terminie od 01.02.2013r do 31 grudnia 2013r. w części 7 zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w kursów wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Druga oferta niespełniająca warunków udziału w postępowaniu przetargowym została wykluczona. 
Lniano: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 21 osób w terminie od 20.06. 2012 r. do 31.12. 2012 oraz dla 23 osób w terminie od 01.02. 2013r. do 31.12. 2013r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez GOPS w Lnianie, a współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 192680 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-52 3323002 wew. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 21 osób w terminie od 20.06. 2012 r. do 31.12. 2012 oraz dla 23 osób w terminie od 01.02. 2013r. do 31.12. 2013r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez GOPS w Lnianie, a współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres tematyczny kursów/szkoleń- zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczestników projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i umów: Część 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii B -dla 7 osób w 2012 roku i dla 9 osób w 2013 r. -łącznie 60 godzin zajęć ustawowo przewidzianych dla każdego z kursu, Kursu prawa jazdy kategorii C - dla 1 osoby w 2013 roku-łącznie 50 godzin zajęć ustawowo przewidzianych oraz Kursu prawa jazdy kategorii E - dla 1 osoby w roku 2013 - łącznie 45 godzin zajęć ustawowo przewidzianych, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy. Część 2.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi koparko-ładowarki- dla 3 osób w roku 2012 w wymiarze 202 godziny zajęć ustawowo przewidzianych, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy. Część 3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu - dla 1 osoby w wymiarze 120 godzin, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy. Część 4. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków widłowych- dla 2 osób w 2012 r. i dla 2 osób w 2013 r., skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy Część 5.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi kasy fiskalnej- dla 2 osób w 2012 r. i dla 2 osób w 2013 r. w ilości 30 godzin szkolenia dla każdego kursu, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu końcowego. Część 6.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu montera instalacji elektrycznych do 1 KV- dla 1 osoby w 2013 r. w wymiarze 80 godzin zajęć, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika kursu do zdania egzaminu państwowego. Część 7. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu spawacza MAG- dla 3 osób w 2013r. w wymiarze 120 godzin zajęć, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy. Część 8. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Dwóch Kursów samoobrony - dla 7 osób w 2012 r. i dla 10 osób 2013 r. w ilości 24 godzin przeznaczonych na każde szkolenie. Część 9. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dobrego rodzica dla 13 osób w 2012r. i 10 osób w 2013 r. Część 10.a.Warsztatów doradztwa zawodowego dla 17 osób w 2012r. i dla 17 osób w 2013r.- po 10 godzin warsztatów dla każdego z uczestników szkolenia (dwa spotkania w grupach 17 osobowych po 5 godzin) w każdym roku trwania warsztatów. b.Terapii psychologicznej dla 8 osób w 2012 r. i dla 8 osób w 2013 r.- po 12 godzin zajęć terapeutycznych dla każdego z uczestników szkolenia (trzy spotkania w grupie 8 osobowej po 4 godziny) w każdym roku trwania terapii psychologicznej. c.Warsztatów treningu kompetencji społecznych- dla 8 osób w 2012 r. i dla 8 osób w 2013 r. po 10 godzin warsztatów na osobę (dwa spotkania w grupie 8 osobowej po 5 godzin) w każdym roku. Część 11. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 4 diabetyków w 2012 r. Część 12. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki onkologicznej w 2013r. dla 4 osób w wymiarze 9 godzin (3x po 3 godziny).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: 1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- dotyczy wszystkich części; 2.aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy-dotyczy części:1,2,3,4,5,6,7,10. 3.Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej - wymaga potwierdzenia umową spółki cywilnej względnie odpisem umowy potwierdzonym przez osobę upoważnioną za zgodność z oryginałem- dotyczy wszystkich części. 4.Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10. 5.Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie względnie rozłożone na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.-dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 6.Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wcześniej wykonane należycie - minimum 5 referencji- dotyczy wszystkich części. 7.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych wart. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik Nr l i Nr 2 do niniejszej specyfikacji wg wzoru zamawiającego- dotyczy wszystkich części. 8.Podpisany formularz oferty, załącznik nr 3 do SIWZ- dotyczy wszystkich części. 9.Podpisany i wypełniony formularz cenowy, załącznik nr 4 do SIWZ- dotyczy wszystkich części. 10.Podpisany i wypełniony wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ- dotyczy wszystkich części. 11.Wypełniony wykaz osób uczestniczących w zajęciach i odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń- odrębny wykaz osób wytypowanych do każdej z części zamówienia wg SIWZ- dotyczy wszystkich części - załącznik nr.6 do SIWZ 12.Wymienione wyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałami kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty muszą być potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo należy bezwzględnie złożyć w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza, za zgodność z oryginałem. 13.Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu/dokumentów, dotyczy to dokumentów wymienionych powyżej w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 14.Wykonawca posiada co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji kursów, szkoleń, warsztatów poprzez okazanie faktur, referencji lub też certyfikatów potwierdzających wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia.- ściśle określone w każdej części zamówienia. 15.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust.1, 2, 4, 5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, d)składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji kursów, szkoleń, warsztatów poprzez okazanie faktur, referencji lub też certyfikatów potwierdzających wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia.- dotyczy wszystkich części i jest ściśle określone dla każdej części przedmiotu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, 1.Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego data i godzina wpływu do Zamawiającego- dotyczy wszystkich części. 2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- dotyczy wszystkich części. 3.Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej. - dotyczy części: 1,2,3,4,5,6,7,10 4.Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami, do rejestru instytucji szkolących. - dotyczy części: 1,2,3,4,5,6,7,10 5.Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 31, poz. 216 -dotyczy części: 1,2,3,4,5,6,7,10 6.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- dotyczy wszystkich części. 7.Posiadają co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji kursów, szkoleń, warsztatów poprzez okazanie faktur, referencji lub też certyfikatów potwierdzających wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia - dotyczy wszystkich części i są ściśle określone w każdej części przedmiotu zamówienia. 8.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dotyczy wszystkich części. 9.Wyrażają zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania środków finansowych na realizację programu Bądź aktywnym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu-dotyczy wszystkich części. 10.Zaproponują niezmienność cen przez okres trwania umowy-dotyczy wszystkich części.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: 1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy-dotyczy części:1,2,3,4,5,6,7,10. 2.Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej - wymaga potwierdzenia umową spółki cywilnej względnie odpisem umowy potwierdzonym przez osobę upoważnioną za zgodność z oryginałem- dotyczy wszystkich części. 3.Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10. 4.Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie względnie rozłożone na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.-dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 5.Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wcześniej wykonane należycie - minimum 5 referencji- dotyczy wszystkich części. 6.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych wart. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik Nr l i Nr 2 do niniejszej specyfikacji wg wzoru zamawiającego- dotyczy wszystkich części. 7.Podpisany formularz oferty, załącznik nr 3 do SIWZ- dotyczy wszystkich części. 8.Podpisany i wypełniony formularz cenowy, załącznik nr 4 do SIWZ- dotyczy wszystkich części. 9.Podpisany i wypełniony wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ- dotyczy wszystkich części. 10.Wypełniony wykaz osób uczestniczących w zajęciach i odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń- odrębny wykaz osób wytypowanych do każdej z części zamówienia wg SIWZ- dotyczy wszystkich części - załącznik nr.6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 9 86-141 Lniano.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Bądź aktywnym, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: .Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii B Kursu prawa jazdy kategorii C oraz Kursu prawa jazdy kategorii E.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii B -dla 7 osób w 2012 roku i dla 9 osób w 2013 r. -łącznie 60 godzin zajęć ustawowo przewidzianych dla każdego z kursu, Kursu prawa jazdy kategorii C - dla 1 osoby w 2013 roku-łącznie 50 godzin zajęć ustawowo przewidzianych oraz Kursu prawa jazdy kategorii E - dla 1 osoby w roku 2013 - łącznie 45 godzin zajęć ustawowo przewidzianych, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs prawa jazdy kat B , kat. C, kat. E, będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkoleń: od 20 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz od 01 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. 3.Miejsce szkolenia teoretycznego- pomieszczenie biblioteki w Lnianie w godzinach do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić na nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca szkolenia pokrywa koszty zlecenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich. 9.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za pierwszy egzamin państwowy. 10.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę posiadającą kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu prawa jazdy kat B, kat C i kat E- załącznik nr 6 do SIWZ. a)osoby prowadzące zajęcia muszą okazać się, co najmniej pięcioma rekomendacjami o przeprowadzonych szkoleniach dotyczących kursu prawa jazdy kat. B, co najmniej pięcioma rekomendacjami o przeprowadzonych szkoleniach dotyczących kursu prawa jazdy kat. C, co najmniej pięcioma rekomendacjami o przeprowadzonych szkoleniach dotyczących kursu prawa jazdy kat. E; b)osoby prowadzące kursy prawa jazdy kat. B, C, E muszą posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; c)osoby prowadzące kursy prawa jazdy kat. B, C, E muszą posiadać wykształcenie wyższe. 11.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 12.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 13.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 14.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz podać ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 15.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach. 16.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 17.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami. 18.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w trakcie szkoleń i kursów. 19.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 20.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia-ankiety. 21.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 22.Wspólny Słownik Zamówień-CPV: 80411200-0 23.Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 80% , 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji- 20 % -20%=20 pkt; posiadanie minimum 5 referencji na kat. B, posiadanie minimum 5 referencji na kat. C oraz posiadanie minimum 5 referencji na kat. E to 20 pkt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzenie 5 rekomendacjami wcześniej wykonane przedmioty zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs obsługi koparka-ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi koparko-ładowarki- dla 3 osób w roku 2012 w wymiarze 202 godziny zajęć ustawowo przewidzianych, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs obsługi koparko-ładowarki będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia: od 20 czerwca do 31 grudnia 2012 r., maksymalnie 6 tygodni po sobie następujących. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia - teren Polski, sale zapewnione przez wykonawcę. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Wykonawca zapewni każdemu beneficjentowi, jeśli jest to wymagane, odzież ochronną i obuwie na czas realizacji zajęć praktycznych. 6.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 7.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 8.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 9.Wykonawca szkolenia pokrywa koszty zlecenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich. 10.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za pierwszy egzamin państwowy. 11.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu i min 3 letnim doświadczeniu w prowadzeniu zajęć związanych z kursem obsługi koparko - ładowarki załącznik nr 6 do SIWZ. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263 12.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych Dz. U. Nr 31, poz.216- winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 13.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 14.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 15.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 16.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 17.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 18.Wykonawca zapewni i sfinansuje nocleg wraz z pełnym wyżywieniem oraz catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla wszystkich uczestników na wszystkich prowadzonych zajęciach przez cały okres prowadzonego szkolenia. 19.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 20.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na : godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia- ankiety, egzaminy). 21.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 22.Wspólny Słownik Zamówień -CPV- 80500000-9. 23.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80% - 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji- 20 % -20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kursu obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu - dla 1 osoby w wymiarze 120 godzin, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem szkolenia pn. Kurs obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu będzie osoba zamieszkała na terenie gminy Lniano, zagrożona wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia: od 20 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012 r., maksymalnie 5 tygodni. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia - teren Polski oddalony do 100 km od siedziby Zamawiającego, sale zajęciowe muszą być zapewnione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia - lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikowi szkolenia w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca szkolenia pokrywa koszty zlecenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich. 9.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za pierwszy egzamin państwowy. 10.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu oraz min. 2 letnie doświadczeniu w prowadzeniu kursów obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu- załącznik nr 6 do SIWZ. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych- Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263. 11.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 12.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych - Dz. U. Nr 31, poz.216- winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 13.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem dokumentu u uprawniającego do obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu oraz wydania stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 14.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 15.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 16.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. Uczestnik kursu musi zapoznać się m.in. z następującymi zagadnieniami: a)obsługa wózków widłowych, eksploatacja, budowa, b)obsługa magazynu, obowiązki osoby na stanowisku obsługi magazynu, c)obsługa kasy fiskalnej, d)obsługa komputera- programu księgowego na stanowisku obsługi magazynu, zapoznanie z procedurą księgowania faktur oraz innej dokumentacji niezbędnej na stanowisku obsługi magazynu. 17.Wykonawca zapewni i sfinansuje uczestnikowi kursu ewentualny nocleg wraz z pełnym wyżywieniem lub też pokryje koszty finansowe codziennego dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzonych zajęć oraz z miejsca prowadzonych zajęć do miejsca zamieszkania uczestnika kursu. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu codzienny catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich prowadzonych szkoleniach przez cały okres trwania kursu. 18.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 19.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania - od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu- przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 20.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 21.Wspólny Słownik Zamówień- CPV 80500000-9. 22.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80% ,80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kursu obsługi wózków widłowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków widłowych- dla 2 osób w 2012 r. i dla 2 osób w 2013 r., skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs obsługi wózków widłowych będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji i czas trwania szkoleń: od 20 czerwca do 31 grudnia 2012 r. oraz od 01 lutego do 31 grudnia 2013 r.- maksymalny czas trwania jednego szkolenia 3 tygodnie po sobie następujące. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania w ilości 67 godzin, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia - zajęcia teoretyczne odbędą się na terenie gminy Lniano w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się w się w odległości do 70 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą lokalizacji miejsca prowadzenia szkolenia praktycznego. 4.Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikowi w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca szkolenia pokrywa koszty zlecenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich. 9.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za pierwszy egzamin państwowy. 10.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu oraz min. 2 letnim doświadczeniu w prowadzeniu kursu obsługi wózków widłowych- załącznik nr 6 do SIWZ. 11.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 12.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych Dz. U. Nr 31, poz.216- winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 13.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu uprawniającego do wykonywania prac na wózkach widłowych oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 14.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 15.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 16.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzanych szkoleniach. 17.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 18.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 19.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 20.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 21.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80500000-9. 22.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80% -80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kursu obsługi kasy fiskalnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi kasy fiskalnej- dla 2 osób w 2012 r. i dla 2 osób w 2013 r. w ilości 30 godzin szkolenia dla każdego kursu, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu końcowego, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem szkolenia pn. Kurs obsługi kasy fiskalnej będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji i czas trwania szkolenia: od 20 czerwca do 31 grudnia 2012r. oraz od 01 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. (maksymalnie 2 tygodnie po sobie następujące). Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie około 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia - pomieszczenie biblioteki w Lnianie - w godzinach do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikowi w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za egzamin wewnętrzny. 9.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 10.Wykonawca - zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych Dz. U. Nr 31, poz.216 - winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 11.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 12.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 13.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń - załącznik nr.6 do SIWZ. 14.Wykonawca zapewni catering - kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla osób uczestniczących w prowadzonym szkoleniu, codziennie przez okres szkolenia. 15.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym listy obecności, cateringu, listy odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 16.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 17.Wykonawca przeprowadzi kurs zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programem szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 18.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 19.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80500000-9. 20.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kursu montera instalacji elektrycznych do 1 KV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu montera instalacji elektrycznych do 1 KV- dla 1 osoby w 2013 r. w wymiarze 80 godzin zajęć, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika kursu do zdania egzaminu państwowego w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem szkolenia pn. Kurs montera instalacji elektrycznych będzie osoba zamieszkała na terenie gminy Lniano, zagrożona wykluczeniem społecznym i korzystająca z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia: od 01 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. maksymalnie 4 tygodnie po sobie następujące. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego 40 godzin zajęć, nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia - teren Polski do 100 km od siedziby Zamawiającego, sale zapewnione przez wykonawcę. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia - lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikowi w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca szkolenia pokrywa koszty zlecenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich. 9.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za egzamin. 10.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu oraz z minimalnym 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów montera instalacji elektrycznych do 1 KV- nr 6 do SIWZ. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263. a)Zajęcia teoretyczne m.in. zawierać muszą: zapoznanie uczestnika kursu z budową i zasadami działania sieci i instalacji elektrycznych z rozeznaniem schematów elektr.; konserwacji i montażu urządzeń elektrycznych, b)Zajęcia praktyczne m.in. zawierać muszą: przeprowadzanie pomiarów elektrycznych; praktyczna obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 11.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 12.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych - Dz. U. Nr 31, poz. 216 - winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 13.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownej książeczki kwalifikacyjnej do 1 KV uprawniającej do wykonywania czynności montera instalacji elektrycznej oraz zaświadczenia z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać powinno obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 14.Wykonawca ubezpieczy uczestnika kursu na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 15.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialną za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 16.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 17.Wykonawca zapewni i sfinansuje nocleg wraz z pełnym wyżywieniem lub opłaci koszty codziennych dojazdów i przyjazdów uczestnika kursu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzonych zajęć i z miejsca prowadzonych zajęć do miejsca zamieszkania. Jednocześnie Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla uczestnika na wszystkich prowadzonych szkoleniach przez cały okres prowadzonego kursu. 18.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 19.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania - od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych zawierać musi wykaz zajęć praktycznych: zajęcia związane z pomiarem elektrycznym, konserwacją oraz montażem urządzeń elektrycznych wraz z osprzętem wg schematów instalacyjnych. f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu - przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 20.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 21.Wspólny Słownik Zamówień - CPV 80500000-9. 22.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80% ,80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji- 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kursu spawacza MAG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu spawacza MAG- dla 3 osób w 2013r. w wymiarze 120 godzin zajęć, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs spawacza metodą MAG będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia: od 01 lutego 2012r. do 31 grudnia 2013 r., maksymalnie 5 tygodni po sobie następujących. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia- sale zapewnione przez wykonawcę, oddalone nie więcej jak 70 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca szkolenia pokrywa koszty zlecenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich. 9.Cena szkolenia musi zawierać opłatę za egzamin państwowy. 10.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu - wykształcenie wyższe oraz doświadczeniu w prowadzeniu kursu spawacza MAG załącznik nr 6 do SIWZ. 11.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 12.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych Dz. U. Nr 31, poz.216- winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu kształcenia. 13.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu spawacza, książeczki spawacza oraz zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać musi obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 14.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 15.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 16.Wykonawca pokryje codzienne koszty dojazdu uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzonych zajęć i z miejsca prowadzonych zajęć do miejsca zamieszkania każdego z uczestników kursu spawacza metodą MAG. Jednocześnie Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla wszystkich uczestników kursu na wszystkich przeprowadzonych zajęciach. 17.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 18.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 19.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 20.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 21.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80500000-9. 22.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kursy samoobrony.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Dwóch Kursów samoobrony - dla 7 osób w 2012 r. i dla 10 osób 2013 r. w ilości 24 godzin przeznaczonych na każde szkolenie. Kurs samoobrony mieści się w planie realizacji projektu systemowego pn. Bądź aktywnym, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs samoobrony będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji 2 szkoleń: od 20 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012 r. oraz od 01 lutego 2012r. do 31 grudnia 2013 r., maksymalny okres trwania 1 szkolenia nie dłużej niż 3 miesiące po sobie następujące. Szkolenie musi być realizowane 2 razy w tygodniu po jednej godzinie dziennie. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia- Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Lnianie - w godzinach do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.Uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej 5.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikowi w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 6.Godzina zegarowa zajęć to 60 minut. 7.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 8.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 9.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń - załącznik nr 6 do SIWZ. a)Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje instruktorskie uprawniające do przeprowadzenia kursu w zakresie samoobrony, b)Osoby prowadzące zajęcia muszą okazać się, co najmniej pięcioma rekomendacjami o prowadzonych przez siebie szkoleniach z zakresu samoobrony. 10.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 11.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 12.Wykonawca przeprowadzi kurs zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programem szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia, c)cele szkolenia, d)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 13.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 14.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80500000-9. 15.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kursy dobrego rodzica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dobrego rodzica dla 13 osób w 2012r. i 10 osób w 2013 r. w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów dobrego rodzica będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji 2 szkoleń: od 20 czerwca do 31 grudnia 2012 r. oraz od 01 lutego do 31 grudnia 2013 r. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego 30 godzin zegarowych dla każdego z uczestników 5x po 6 godzin w ramach jednego szkolenia. Zajęcia odbędą się w jednej grupie szkoleniowej. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 20.00, przez okres 1 tygodnia z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia- pomieszczenie biblioteki w Lnianie. 4.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę posiadającą kwalifikacje edukatora pracy z dorosłymi, lidera programu ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców oraz osób szkolących posiadających min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla rodziców i wychowawców - załącznik nr 6 do SIWZ. 9.Godzina zegarowa zajęć warsztatowych liczy 60 min i obejmuje 45 min. zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 10.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 11.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 12.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 13.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach dla wszystkich uczestników zajęć. 14.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 15.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 16.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia. c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 17.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 18.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80570000-0 19.Kryteria oceny ofert Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji- 20 %, 20%=20 pkt, 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warsztaty doradztwa zawodowego, Terapii psychologicznej, Warsztaty treningu kompetencji społecznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: 1.Warsztatów doradztwa zawodowego dla 17 osób w 2012r. i dla 17 osób w 2013r.- po 10 godzin warsztatów dla każdego z uczestników szkolenia (dwa spotkania w grupach 17 osobowych po 5 godzin) w każdym roku trwania warsztatów. 2.Terapii psychologicznej dla 8 osób w 2012 r. i dla 8 osób w 2013 r.- po 12 godzin zajęć terapeutycznych dla każdego z uczestników szkolenia (trzy spotkania w grupie 8 osobowej po 4 godziny) w każdym roku trwania terapii psychologicznej. 3.Warsztatów treningu kompetencji społecznych- dla 8 osób w 2012 r. i dla 8 osób w 2013 r. po 10 godzin warsztatów na osobę (dwa spotkania w grupie 8 osobowej po 5 godzin) w każdym roku. Projekt systemowy Bądź aktywnym realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów z doradztwa zawodowego, terapii psychologicznej oraz warsztatów treningu kompetencji społecznych będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkoleń: od 20 czerwca do 31 grudnia 2012r. oraz od 01 lutego do 31 grudnia 2013r. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3.Miejsce szkolenia- świetlica wiejska w Jędrzejewie- gmina Lniano. 4.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu - wykształcenie wyższe oraz doświadczeniu w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego załącznik nr 6 do SIWZ. 9.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 10.Szkolenia muszą zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 11.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych Dz. U. Nr 31, poz.216- winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 12.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 13.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkoleń ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 14.Wykonawca zapewni catering - kawa, herbata, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach dla wszystkich uczestników zajęć. 15.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 16.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 17.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać: a)nazwę i zakres szkolenia, b)czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c)cele szkolenia, d)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 18.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 19.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80570000-0 20.Kryteria oceny ofert - Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt -Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji- 20 %, 20%=20 pkt, posiadanie minimum 5 referencji to 20 pkt W ramach doradztwa zawodowego będą przeprowadzone zajęcia z zakresu przygotowywania CV i listu motywacyjnego, przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskanie podstawowych informacji na temat metod poszukiwania pracy. Celem warsztatów jest podwyższenie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, poprawa motywacji i wiary we własne siły..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Warsztaty dla diabetyków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 4 diabetyków w 2012 r. Warsztaty dla diabetyków odbędą się w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów dla diabetyków będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, chorujące na cukrzycę. 2.Termin realizacji szkolenia: od 20 czerwca do 31grudnia 2012 r. 3.Miejsce szkolenia- pomieszczenie biblioteki w Lnianie. 4.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały dydaktyczne z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić na nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę szkoleniową, - załącznik nr.6 do SIWZ. a) osoby prowadzące zajęcia muszą okazać się, co najmniej pięcioma rekomendacjami o przeprowadzonych szkoleniach dla diabetyków. b) osoby prowadzące warsztaty dla diabetyków muszą posiadać kwalifikacje edukatora pracy z dorosłymi w zakresie szkoleń dla diabetyków. c) osoby prowadzące warsztaty muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla diabetyków. d) osoby szkolące muszą posiadać wykształcenie wyższe, posiadać ukończone szkolenia z zakresu chorób diabetologicznych (posiadanie min.3 certyfikatów lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń). 9.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 10.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 11.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 12.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 13.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu warsztatów ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 14.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej, list wydanego cateringu (kawa, herbata, ciasto dla każdego uczestnika na wszystkich zajęciach. 15.Wykonawca przeprowadzi warsztaty zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami warsztatów, które mają zawierać: a)nazwę i zakres warsztatów, b)czas trwania i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin warsztatowych, c)cele szkolenia, d)plan warsztatów określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik warsztatów. h)sposób sprawdzania efektów szkolenia- ankiety. 16.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 17. Wspólny Słownik Zamówień CPV 80570000-0. 18. Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, minimalne posiadanie 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Warsztaty z profilaktyki onkologicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki onkologicznej w 2013r. dla 4 osób w wymiarze 9 godzin (3x po 3 godziny) w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów dla diabetyków będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, chorujące na cukrzycę lub zagrożonych chorobą. 2.Termin realizacji szkolenia: od 01 lutego do 31 grudnia 2013 r. 3.Miejsce szkolenia- pomieszczenie biblioteki w Lnianie. 4.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały dydaktyczne z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 6.Jeżeli Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne w trakcie prowadzonych szkoleń to zobowiązany jest umieścić w nich logo projektu z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logo projektu do pobrania z GOPS. 7.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę szkoleniową, - załącznik nr.6 do SIWZ. a)osoby prowadzące zajęcia muszą okazać się, co najmniej pięcioma rekomendacjami o przeprowadzonych szkoleniach dotyczących chorób onkologicznych. b)osoby prowadzące warsztaty dla osób chorych onkologicznie muszą posiadać kwalifikacje edukatora pracy z dorosłymi w zakresie szkoleń dla chorych onkologicznie. c)osoby prowadzące warsztaty muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla chorych onkologicznie. d)osoby szkolące muszą posiadać wykształcenie wyższe, posiadać ukończone szkolenia z zakresu chorób onkologicznych (posiadanie min.3 certyfikatów lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie chorób onkologicznych). 9.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 10.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 11.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 12.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu warsztatów ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 13.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej. 14.Wykonawca przeprowadzi warsztaty zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami warsztatów, które mają zawierać: a)nazwę i zakres warsztatów, b)czas trwania i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin c)cele szkolenia, d)plan warsztatów określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar e)treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f)wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik warsztatów. h)sposób sprawdzania efektów szkolenia. 15.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. 16.Wspólny Słownik Zamówień CPV 80570000-0. 17.Kryteria oceny ofert: - Cena oferty - 80%, 80%=80 pkt - Doświadczenie Wykonawcy na podstawie posiadanych referencji - 20 %, 20%=20 pkt, minimalne posiadanie 5 referencji to 20 pkt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. potwierdzone 5 rekomendacjami wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia - 20


Wyniki postępowania:


1. zwiadomienie o częściowym unieważnieniu zamowienia.pdf (102kB) pdf

2. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (95kB) pdf

3. Zawiadomienie o wyborze oferty-cz.II.pdf (42kB) pdf

4. Zawiadomienie o wyborze oferty-cz.X.pdf (47kB) pdf

5. Zawiadomienie o wyborze oferty-cz.III.pdf (53kB) pdf

6. Zawiadomienie o wyborze oferty-cz.VI.pdf (37kB) pdf

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-cz.IV.pdf (415kB) pdf

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-cz.V.pdf (412kB) pdf

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-cz.VII.pdf (444kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (7 czerwca 2012, 11:39:29)

Ostatnia zmiana: Wiesław Szreiber (10 lipca 2012, 17:07:22)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach: IV, V i VII

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2008