zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.1.2012
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 18 kwietnia 2012  12:00
wynik postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Termin składania ofert upłynął w dniu 18.04.2012 r. o godz. 12:00 . Do dnia 18.04.2012 r. godz. 12.00 złożono 10 ofert. Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Oferta nr 2 ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowo- „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz. Oferta nr 4 Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń. Oferta nr 5 B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański. Oferta nr 6 „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Oferta nr 7 Zakład Usług Wodno Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica. Oferta nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Tuchwod” sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. Oferta nr 9 ZIEMBUD Maciej Baumgart, ul. Dworcowa 10, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 10 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2012 r. pod numerem 102344 – 2012 . Ocena ofert: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. liczba uzyskanych punktów: 100 Oferta nr 2 ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. liczba uzyskanych punktów: 65,32 Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowo- „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz. liczba uzyskanych punktów: 61,62 Oferta nr 4 Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń. liczba uzyskanych punktów: 57,71 Oferta nr 5 B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański. liczba uzyskanych punktów: 51,38 Oferta nr 6 „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. liczba uzyskanych punktów: 75,82 Oferta nr 7 Zakład Usług Wodno Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica. liczba uzyskanych punktów: 53,64 Oferta nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Tuchwod” sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. liczba uzyskanych punktów: 62,03 Oferta nr 9 ZIEMBUD Maciej Baumgart, ul. Dworcowa 10, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów: 67,17 Oferta nr 10 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o.,ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. liczba uzyskanych punktów: 69,65 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 
Lniano: Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo .
Numer ogłoszenia: 102344 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: 1. Sieci i przyłącza w miejscowości Lubodzież : kanały ściekowe, przykanaliki, przepompownia ścieków PL 1, przepompownia ścieków PL 2. 2. Sieci i przyłącza w miejscowości Siemkowo: kanały ściekowe, przykanaliki, przepompownia ścieków PS 4. 3. Sieci i przyłącza w miejscowości Jeziorki: kanały ściekowe, przykanaliki, przepompownia ścieków PJ 1, przepompownia ścieków PJ 2, przepompownia ścieków PJ 4. 4. Sieci i przyłącza w miejscowości Karolewo: kanały ściekowe, przykanaliki, przepompownia ścieków PK 1, przepompownia ścieków PK 2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawierają : - przedmiary robót, - dokumentacja budowlano - wykonawcza, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.20.00.00-9, 45.34.00.00-2, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000 zł, słownie pięć tysięcy zł. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział Lniano Nr 19 8169 1016 0005 2689 2000 0040 z adnotacją: Wadium - przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), w kasie Urzędu Gminy Lniano. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7 tj. w kasie Urzędu Gminy Lniano. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium: - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zatrzymanie wadium: a) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) wadium wraz z odsetkami zostanie zatrzymane, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Termin wnoszenia wadium: wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (na okres związania z ofertą).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości powyżej 800 000 zł netto, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Doświadczenie wykonawcy. W przypadku konsorcjum, warunek ten zostanie spełniony gdy konsorcjum wykonało roboty budowlane wymienione w punkcie 6.1.1. SIWZ, bądź jeden z uczestników konsorcjum wykonał takie roboty. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostania spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostania spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy powyżej kwoty 200 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert, (Informacja ta dotyczy również konsorcjum lub jednego z uczestników konsorcjum), opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących 1) dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności temperatury powietrza poniżej 0 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna; niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych; b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; protesty mieszkańców; konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego co do wydania nieruchomości; 2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) zmiany personalne, w szczególności: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa z prawie budowlanym; rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ; zmiany osób do nadzorowania robót. 3) dla pozostałych zmian: a) zmiana obowiązującej stawki VAT; b) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ulica Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ulica Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, sekretariat - pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO


Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie co Wykonawca ma wpisać w załączniku nr 1 do SIWZ („doświadczenie Wykonawcy””) w kolumnie nr 4,nazwanej „ilość jednostek”.

Odpowiedź na pytanie nr 1


W załączniku nr 1 do SIWZ („Doświadczenie wykonawcy””) w kolumnie nr 4,nazwanej „ilość jednostek”, Wykonawca określa ilość jednostek w zależności od zakresu wykonanych robót jako np. mb, m3  , m2 , szt., ha, kpl.

Pytanie nr 2


W nawiązaniu do formy i treści  załącznika nr 3 („harmonogram realizacji zamówienia”) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszczać będzie miesięczne fakturowanie częściowe.


Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza miesięcznego fakturowania częściowego. Załącznik nr 3 - „Harmonogram realizacji zamówienia”, jest wymagany przez zamawiającego tylko od wybranego w przedmiotowym postępowaniu wykonawcy, który dostarczy wypełniony „Harmonogram realizacji zamówienia” najpóźniej w dniu podpisania umowy (zgodnie z SIWZ).
Sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określa stanowiący integralną część SIWZ Rozdział II – Projekt Umowy w § 2 i  § 7 . W Projekcie umowy zamawiający nie dopuszcza miesięcznego fakturowania częściowego.

Pytanie nr 3

W związku z faktem, iż w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, wnosimy o rezygnację z zapisu § 9 ust. 7 lit. f wzoru umowy, zgodnie z którym razem 
z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kosztorysów powykonawczych.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót wymaga od Wykonawcy kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze mają posłużyć zamawiającemu
w rozliczeniu w ramach PROW 2007 -2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.


Pytanie nr 4 

1. Proszę o podanie czy po stronie Wykonawcy będzie uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie urządzeń obcych, jeżeli tak to proszę o podanie wysokości stawek opłat.

Odpowiedź na pytanie nr 4

      Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych wg stawek obowiązujących za zajęcie tych dróg. Dla dróg gminnych Wykonawca będzie zwolniony z uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty za wbudowanie urządzeń obcych będą obciążały Zamawiającego.

Pytanie nr 5

      Z uwagi na rozbieżności pomiędzy projektem technicznym, a zamieszczonymi przedmiarami robót proszę o wyjaśnienie, jakie ilości Wykonawca powinien przyjąć do ofert, tj.
 
    Dokumentacja              projektowa    Przedmiar robót     

                                                         LUBODZIEŻ   
  
rura fi 200 PP                       1 410,00    1.227,00      
rura fi 160 PP                          497,50    364,00      
rura fi 200 PE przewiert             612,50    36,50      
fi 1000 studnia                          23,00    22,00      
fi 400 studnia                            36,00    21,00      
fi 600 studnia                            18,00    brak      

                                                          KAROLEWO    
 
fi 400 studnie                           26,00    10,00      
fi 600 studnia                           10,00    brak
     
                                                           JEZIORKI      

fi 1000 studnia                         33,00    41,00      
fi 400 studnia                           43,00    28,00      
fi 600 studnia                           19,00    brak      

                                              SIEMKOWO     
                             

fi 273 przecisk                          15,00    brak      
fi 600                                       4,00    brak     

Odpowiedź na pytanie nr 5

      Zamawiający załącza dodatkowe informacje określające ilości robót, które oferenci powinni uwzględnić w ofercie, tj.
1.    Zmiany w przedmiarach.{35}
2.    Zestawienie studni na kanałach grawitacyjnych dla miejscowości objętych zadaniem.{36}
3.    Zakres długości kanałów  do wykonania dla zadania dla miejscowości objętych zadaniem.{37}

Pytanie nr 6

1.    Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w zlewni przepompowni PL1 i PL2  Lubodzież jest wykonanie ogółem (zgodnie z załączonymi profilami):
- rurociągi tłoczne PE Ø 90                  - 2.197 mb
- rurociągi grawitacyjne z PP-b Ø 200   - 1,396.5 mb
- rurociągi grawitacyjne z PP-b Ø 160  -      22.5 mb
- przewierty sterowane rurą PE Ø 200  -     612.5 mb
- przykanaliki z PP-b Ø 160                 -    475,0 mb
tak jak podano w tabeli 1.
Zestawienie długości rurociągów grawitacyjnych (Projekt budowlano – wykonawczy,
branża technologiczna – Tom 1).

Odpowiedź na pytanie nr 6

     Przedmiotem zamówienia w zlewni przepompowni PL1 i PL2 Lubodzież jest wykonanie ogółem:
- rurociągi tłoczne PE Ø 90                      - 2.197,00mb
- rurociągi grawitacyjne z PP Ø 200          - 1.227,00mb
- rurociągi grawitacyjne z PP Ø 160          -    22,50mb
- przewierty sterowane rurą PE Ø 200      -     36,50mb
- przykanaliki  PP  Ø 160                        -     341,5 mb

Ilości te zostały ujęte w uzupełnieniu na stronie BIP zamawiającego  : Zakres długości kanałów  do wykonania dla zadania dla miejscowości objętych zadaniem.

Pytanie nr 7

    Ile żurawików przenośnych uwzględnić w ofercie dla 8 przepompowni będących przedmiotem przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 7

      Oferenci winni uwzględnić 2 żurawiki (w przedmiarach są przewidziane dla przepompowni PJ1 i PK1) . Na terenie pozostałych 6 przepompowni powinny zostać wykonane fundamenty wraz ze stopami dla żurawików.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (2 kwietnia 2012, 16:04:27)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (5 czerwca 2012, 10:14:53)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania (SIWZ)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1928