zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SG.271.105.1.2011
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski z siedzibą: ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 85.301,00 zł (wartość brutto). Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. 
Lniano: Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Numer ogłoszenia: 426094 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., dla gminy Lniano wg poniższego zestawienia: (Lp. Miejsce dostaw Ilość w litrach) 1. Budynek Urzędu Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7 18.558 l 2. Budynek świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie (budynek komunalny) 1.325 l 3. Budynek remizy OSP i Świetlicy wiejskiej w Błądzimiu (budynek komunalny) 1.767 l Razem: 21.650 l Wymagane parametry oleju opałowego: (a) wartość energetyczna nie mniejsza od 42,6 MJ/kg (b) gęstość w temperaturze 15 st. C. nie wyższa niż 0,860 g/cm3 (c) zawartość siarki nie wyższa od 0,1 m/m. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 20% w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od: warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia budynku z eksploatacji (np. remont). Zamówienie mniejszej ilości oleju opałowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowanie części zamówienia. Kalkulacja cen oleju opałowego musi zostać sporządzona w oparciu o cenę obowiązującą w dniu 19 grudnia 2011 r. we wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty producenta oraz łączną stałą marżę wykonawcy i podatek VAT. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot zamówienia transportem zorganizowanym przez siebie i na koszt własny. Dostarczenie oleju opałowego winno nastąpić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez osobę działającą w imieniu Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do składania wybranemu Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) każdorazowo przy dostawie oleju opałowego, najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania części lub całości zamówienia przez Podwykonawców, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający NIE wymaga od Wykonawców wniesienia wadium i złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający koncesję zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, to jest koncesję na dystrybucję i obrót paliwami. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych * W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; 2) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym np. badanie laboratoryjne składu oleju opałowego lub świadectwo jakości oleju opałowego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z zaaprobowanym przez Wykonawcę projektem umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 2.Zamawiający NIE PRZEWIDUJE zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego (np. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę wielkości dostawy). 2) zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej w umowie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT. 3) zmiana danych podmiotowych stron umowy np. zmiana konta bankowego, siedziby Wykonawcy. 4) zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy. 5) zmiany podatku akcyzowego. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności podpisanego przez obie strony. Aneks nie może być sprzeczny z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy; 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7 - Sekretariat, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wynik przetargu:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (219kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (14 grudnia 2011, 12:33:44)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (2 stycznia 2012, 11:00:19)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1763