zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 417.000 PLN.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 271-2/2011
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie Cena wybranej oferty: 14.757,01 PLN 
Lniano: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 417.000 PLN
Numer ogłoszenia: 420904 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 417.000 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 417.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej /Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępiska- Wętfie, etap I od km 1+ 563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km/, w zakresie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w kwocie planowanego dofinansowania z środków RPO, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 30.12.2011 r., - okres kredytowania od 30.12.2011 r. - 30.06.2012 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu maksymalnie do dnia 30.06.2012 r., zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, tj. z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej na zadanie wymienione w punkcie 1, SIWZ. - spłata kapitału jednorazowo w kwocie zaciągniętego kredytu do 30.06.2012 r. - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. 2) Uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 3) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 4) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 listopada 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 5) Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższej kwoty kredytu wymienionego w nazwie zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWynik przetargu:

                                        Lniano, dnia 23.12.2011 r.
FSG 271-2/2011


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 417.000, 00 PLN.
 
Dnia 20.12.2011 r. o godzinie 11:00 upłynął termin składania ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
417. 000, 00 PLN.”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ). Zamawiający informuje, że  Komisja po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika zamawiającego wybrała ofertę złożoną przez: Bank Spółdzielczy Siedziba w Osiu ul. Dworcowa 8, 86 – 150 Osie

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt obliczonych w oparciu o kryterium cena, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym  złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Bank Spółdzielczy Siedziba w Osiu
ul. Dworcowa 8
86 – 150 Osie
II. Streszczenie oceny i porównanie złożonej oferty (liczba punktów w kryterium cena) :
Nr oferty        Liczba punktów          
1                100,00           
III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym oferta nie została odrzucona.
IV. Działając na podstawie art. 92 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu przetargowym Wykonawca nie został wykluczony.

    Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej zdefiniowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dział VI.


O terminie podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni.

Otrzymuje:
Bank Spółdzielczy Siedziba w Osiu
ul. Dworcowa 8
86 – 150 Osie


Informację umieszczono:
www.bip.lniano.pl, tablica ogłoszeń, a/a

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (13 grudnia 2011, 13:00:57)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (23 grudnia 2011, 14:11:42)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1599