zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2012r.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-3/11
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. 113, poz.759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (ogłoszenie w Portalu Zamówień Publicznych Nr 415576-2011, data zamieszczenia 7.12.2011r.) na „Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Ocena ofert: Oferta nr 1 ,,Disco-Bar” Michał Dombrzalski Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec. Liczba uzyskanych punktów: 88,47. Oferta nr 2 Usługi Gastronomiczne, reprezentowana przez Szymona Regenta, Sucha 87, 89-525 Sucha. Liczba uzyskanych punktów:100. Oferta nr 3 Restauracja ,,Klonowianka” z siedzibą w Klonowo 8, 89-526 Lubiewo, reprezentowana przez Zbigniewa Dymarkowskiego. Liczba uzyskanych punktów:96. Wybrano ofertę nr 2 Usługi Gastronomiczne, reprezentowane przez Szymona Regenta. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę 100 pkt. Janusz Rutkowski Kierownik GOPS w Lnianie. 
Lniano: Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2012r.
Numer ogłoszenia: 415576 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-52 3323002 wew. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu. 1.W okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2011 r. z przerwami obowiązującymi w trakcie roku szkolnego w ilości 120 posiłków dziennie z możliwością odstępstwa +/- 20%, ze względu na ilość dzieci spożywających posiłki. 2. Jadłospis z wykazem posiłków obowiązujących w cyklu miesięcznym podano w załączniku nr 3 do umowy. 3.Zupa powinna być wydawana w poniedziałki i środy każdego tygodnia, a danie z 80 g sztuką mięsa powinno być wydawane we wtorki i w czwartki każdego tygodnia, natomiast danie wydawane w piątki powinno być daniem tzw. postnym (wg załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 4. Jedna porcja zupy z dodatkiem warzyw, ziemniaków powinna mieć objętość 400 ml. + 2 kromki chleba. 5.Według podanego jadłospisu drugie danie powinno zawierać: 200g ziemniaków, 100g surówki, 80g mięsa, 200g naleśników, 200g pierogów,150g gulaszu,150g gołąbków w sosie pomidorowym, 80g fileta z ryby 6. Dostawa własnym transportem, z własnymi naczyniami i sztućcami do Szkół Podstawowych w Siemkowie i Błądzimiu. 7. Dostawa własnym transportem bez naczyń i sztućców do Gimnazjum w Lnianie oraz Szkoły Podstawowej w Lnianie. 8. Własna obsługa (zabranie i mycie naczyń oraz wydawanie posiłków) w Szkole Podstawowej w Siemkowie i Błądzimiu. 9. Własna obsługa oraz wydawanie posiłków w stołówce Gimnazjum w Lnianie oraz w Szkole Podstawowej w Lnianie. 10. Godziny wydawania posiłków należy ustalić z dyrektorami szkół. 11. Dostawca każdorazowo, po każdym dostarczeniu żywności odbiera resztki posiłku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. c) zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności. d) oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. e) aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa poświadczającego uprawnienia i możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez oferenta np. koncesja. f) potwierdzone 5 rekomendacjami zaświadczenia, że przygotowywane wcześniej posiłki, osiągały jakość zgodną z podjętą umową o realizacji dostawy. g) oświadczenie oferenta, że będzie w swojej siedzibie przechowywać próbki żywności zgodnie z przepisami. h) pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności gastronomicznej. i) aktualne pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na dowóz gorących posiłków obiadowych własnym transportem ze wskazaniem pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy, którymi będą dowożone gorące posiłki obiadowe (marka samochodu, numer rejestracyjny). j) oświadczenie oferenta o liczbie zatrudnionych w okresie ostatnich trzech lat pracowników w firmie wykonawcy. W przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż trzy lata, za dany okres. k) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń (sprzętu kuchennego), jakimi dysponuje Wykonawca. l) podpisane i wypełnione oświadczenie oferenta- załącznik nr 1 do formularza ofertowego ł) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia m) wypełniony formularz umowy- załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia n) formularz jadłospisu- załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela reprezentującego oferenta.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Potwierdzone 5 rekomendacjami zaświadczenia, że dostarczane posiłki osiągały jakość zgodną z podjętą umową o realizacji dostawy. 2.Pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności gastronomicznej. 3.Aktualne pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na dowóz gorących posiłków obiadowych własnym transportem ze wskazaniem pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy, którymi będą dowożone gorące posiłki obiadowe (marka samochodu, numer rejestracyjny). 4.Oświadczenie oferenta, że będzie w swojej siedzibie przechowywać próbki żywności zgodnie z przepisami.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Potwierdzone 5 rekomendacjami zaświadczenia, że dostarczone wcześniej posiłki, osiągały jakość zgodną z podjętą umową - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano- biuro GOPS, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano-biuro GOPS.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 14.01.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (7 grudnia 2011, 22:05:07)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 09:31:56)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2135