zamówienie na:

organizowanie i przeprowadzenie 9 kursów oraz 3 szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 07 października 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-2/11
wartość: poniżej 125000 euro
termin składania ofert: 7 października 2011  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu asystenta osoby niepełnosprawnej- dla 9 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta złożona przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 6.831,00 zł /słownie zł: sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu asystenta osoby niepełnosprawnej dla 9 osób złożona została przez PUP ,,Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 9.999,00zł /słownie zł: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 74,65 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego dla 17 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta złożona przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 918,00 zł /słownie zł: dziewięćset osiemnaście 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego dla 17 osób złożona została przez PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 1190,00 zł /słownie zł: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 81,71 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych- dla 19 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta złożona przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 1.558,00 zł /słownie zł: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych- dla 19 osób złożona została przez PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 1.995,00 zł /słownie zł: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 82,48 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego dla 27 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 1998,00 /słownie zł: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego dla 27 osób złożona została przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 2187,00 /słownie zł: dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 93,09 pkt. Lniano, 11.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs montera instalacji gazowych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 7. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Oferta nr 1 Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs spawacza metodą MAG” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 9. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Oferta nr 1 Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs prawo jazdy kat B” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 1. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr.1 złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe, a ofertę Nr.2 złożyła Szkoła Jazdy ,,ABS” Piotr Kazik, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Oferta nr 1: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Oferta Nr 2 nie spełniła wymagań art.IX ust.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę Nr.2 na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy uznaje się za odrzuconą. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs prawo jazdy kat E” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 3. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe.IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs prawo jazdy kat C” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 2. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe.IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi wózków widłowych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 6. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe. Ofertę Nr 2 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena ofert: Wybrana oferta nr 1 złożona przez Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe była ofertą korzystniejszą i będąc zarazem ofertą ważną uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi koparko-ładowarki” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 4. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: oferta PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań była ofertą ważną i uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 26.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – część 5 na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi spycharki- dla 2 osób w terminie od 7 października 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kursu obsługi spycharki nie wpłynęła żadna oferta. Lniano, 26.10.2011r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie Janusz Rutkowski 
Lniano: Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 kursów oraz 3 szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 07 października 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 314420 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-52 3323002 wew. 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gopslniano@interia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 kursów oraz 3 szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 07 października 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii B -dla 6 osób -łącznie 60 godzin zajęć ustawowo przewidzianych, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs prawa jazdy kat B będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne, nieaktywne zawodowo i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. 3.Miejsce szkolenia teoretycznego- świetlica wiejska w Jędrzejewie w godzinach do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe z doświadczeniem w prowadzeniu kursów prawa jazdy kategorii B załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach. Część 2. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii C - dla 2 osób łącznie 50 godzin zajęć ustawowo przewidzianych, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs prawa jazdy kat C będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. 3.Miejsce szkolenia teoretycznego: świetlica wiejska w Jędrzejewie w godzinach do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu wykształcenie wyższe z doświadczeniem w prowadzeniu kursów prawa jazdy kategorii C załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach. Część 3. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii E - dla 2 osób, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs prawa jazdy kat E będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. 3.Miejsce szkolenia teoretycznego- świetlica wiejska w Jędrzejewie- w godzinach do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe z doświadczeniem w prowadzeniu kursów prawa jazdy kat.E załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach. Część 4. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi koparko-ładowarki- dla 3 osób w wymiarze 202 godziny zajęć ustawowo przewidziane, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs obsługi koparko-ładowarki będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia październik- grudzień 2011r., maksymalnie 6 tygodni. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3. Miejsce szkolenia- teren Polski, sale zapewnione przez wykonawcę. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu kursu obsługi koparko- ładowarki załącznik nr.7 do SIWZ. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263 5.Wykonawca zapewni i sfinansuje nocleg wraz z pełnym wyżywieniem oraz catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla uczestników na wszystkich prowadzonych szkoleniach, przez cały okres prowadzonego szkolenia. Część 5. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi spycharki- dla 2 osób, skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs obsługi spycharki będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia: październik- grudzień 2011r., maksymalnie 6 tygodni. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia- teren Polski, sale zapewnione przez wykonawcę. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia- lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu oraz doświadczeniu w prowadzeniu kursów obsługi spycharki-załącznik nr.7 do SIWZ. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych- Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263. 5.Wykonawca zapewni i sfinansuje nocleg wraz z pełnym wyżywieniem oraz catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla wszystkich uczestników na wszystkich prowadzonych szkoleniach przez cały okres prowadzonego szkolenia. Część 6 Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków widłowych- dla 1 osoby, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie jego na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem szkolenia pn. Kurs obsługi wózków widłowych będzie osoba zamieszkała na terenie gminy Lniano, bezrobotna i korzystająca z pomocy społecznej. Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r., maksymalnie 3 tygodnie. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania w ilości 67 godzin, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3. Miejsce szkolenia- zajęcia teoretyczne w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie -gmina Lniano w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia praktycznego lokalizacja. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu o doświadczeniu w prowadzeniu kursu obsługi wózków widłowych- załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzanych szkoleniach. Część 7. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu montera instalacji gazowej- dla 1 osoby w ilości 56 godzin szkolenia, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie jego na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem szkolenia pn. Kurs montera instalacji gazowej będzie osoba zamieszkała na terenie gminy Lniano, bezrobotna i korzystająca z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia październik- grudzień 2011r., maksymalnie 2 tygodnie. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie około 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia sale zapewnione przez wykonawcę, nie więcej jak 70 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń- załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla osoby uczestniczącej w prowadzonym szkoleniu. Część 8. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu asystenta osoby niepełnosprawnej- dla 9 osób w wymiarze 90 godzin zajęć, badania epidemiologiczno- sanitarne, ubezpieczenie, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika kursu do zdania egzaminu wewnętrznego w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami szkolenia pn. Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. Termin realizacji szkolenia październik- grudzień 2011r. 2.Termin realizacji szkolenia październik- grudzień 2011r., maksymalnie 4 tygodni. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych, nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia- zajęcia praktyczne w pomieszczeniach zapewnionych przez Wykonawcę nie więcej jak 50 km oddalone od siedziby Zamawiającego. Zajęcia teoretyczne w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie gmina Lniano. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe oraz doświadczeniu w prowadzeniu kursów asystenta osoby niepełnosprawnej załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, ciasto dla uczestników szkoleń na wszystkich przeprowadzanych szkoleniach. Część 9. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu spawacza MAG- dla 1 osoby w wymiarze120 godzin zajęć, skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie jego na egzamin państwowy, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem szkolenia pn. Kurs spawacza MAG będzie osoba zamieszkała na terenie gminy Lniano, bezrobotna i korzystająca z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r., maksymalnie 4 tygodnie. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia- sale zapewnione przez wykonawcę, oddalone nie więcej jak 70 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia lokalizacja budynku i sal wykładowych. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe oraz doświadczeniu w prowadzeniu kursu spawacza MAG załącznik nr.7 do SIWZ. 5.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach. Część 10. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego dla 27 osób, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów z doradztwa zawodowego będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne, nieaktywne zawodowo i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 20 godzin zegarowych dla każdego z uczestników. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia- świetlica wiejska w Jędrzejewie- gmina Lniano. 4.Uczestnictwo 27 osób w warsztatach doradztwa zawodowego będzie kontynuacją aktywizacji zawodowej objętej programem Klubu Integracji Społecznej. 5.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe oraz doświadczeniu w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego załącznik nr.7 do SIWZ. 6.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, ciasto na wszystkich przeprowadzonych szkoleniach dla wszystkich uczestników zajęć. Część 11. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego dla 17 osób uczestniczących w projekcie 13 osób objętych kontraktem i 4 osoby objęte PAL w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów wsparcia psychologicznego będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne, nieaktywne zawodowo i korzystające z pomocy społecznej. 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 4 godziny zegarowe dla każdego z uczestników w dwóch grupach szkoleniowych. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia- świetlica wiejska w Jędrzejewie- gmina Lniano. 4.Uczestnictwo 17 osób w warsztatach wsparcia psychologicznego będzie kontynuacją aktywizacji zawodowej objętej programem Klubu Integracji Społecznej. 5.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe oraz doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów ze wsparcia psychologicznego załącznik nr.7 do SIWZ 6.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, ciasto dla wszystkich uczestników na przeprowadzanych szkoleniach. Część 12. Opisu przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych- dla 19 osób-15 osób objętych kontraktami oraz 4 osoby objęte PAL w wymiarze 10 godz. na osobę w dwóch grupach, w ramach projektu systemowego Bądź aktywnym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów kompetencji społecznych będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Lniano, bezrobotne, nieaktywne zawodowo i korzystające z pomocy społecznej. W ramach warsztatu będą przeprowadzone zajęcia z komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności społecznych.Celem warsztatów jest podwyższenie własnej samooceny, umiejętności społecznych, motywacji do działania i zwiększenia zaufania we własne możliwości 2.Termin realizacji szkolenia- październik- grudzień 2011r. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego 20 godzin zegarowych w 2 grupach szkoleniowych po 10 godzin. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 3.Miejsce szkolenia- świetlica wiejska w Jędrzejewie- gmina Lniano. 4.Uczestnictwo 19 osób w warsztatach kompetencji społecznych będzie kontynuacją aktywizacji zawodowej objętej programem Klubu Integracji Społecznej. 5.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu- wykształcenie wyższe oraz z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w zakresie warsztatów treningu kompetencji społecznych- załącznik nr.7 do SIWZ. 6.Wykonawca zapewni catering- kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla wszystkich uczestników obecnych na przeprowadzonych zajęciach szkoleniowych. Ponadto każdy wykonawca przy składaniu oferty którejkolwiek z 12 części przedmiotu zamówienia musi spełnić następujące wymagania 1.Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom niezbędne materiały potrzebne do ćwiczeń z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram szkolenia w formie papierowej oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej. 3.Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne z logo projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4.Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia. 5.Godzina zegarowa zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 60 min.i obejmuje 45 min. Zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 min. 6.Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji GOPS Lniano w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy. 7.Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych Dz. U.Nr 31, poz.216 - winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu Kształcenia. 8.Wykonawca musi wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami. 9.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 10Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru cateringu, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia do biura projektu. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w trakcie szkoleń i kursów. 12.Wykonawca przeprowadzi kursy zgodnie z opracowanymi i przedstawionymi w ofercie programami szkoleń, które mają zawierać a)nazwę i zakres szkolenia, b) czas trwania od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i sposób organizacji szkolenia, w tym ogólną liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia raz z egzaminem końcowym z podziałem na godziny teoretyczne, godziny praktyczne i czas przewidywany na egzamin końcowy, c) cele szkolenia, d) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, e) treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do realizacji przedstawionego programu, g)wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które otrzyma na własność każdy uczestnik kursu przy literaturze należy podać wydawnictwo, tytuł, autora, h) sposób sprawdzania efektów szkolenia. 13.Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do odpowiedniego rejestru lub zgłoszenia do odpowiedniego organu aktualny odpis takiego dokumentu, względnie aktualnie poświadczony przez tenże organ, określający pełną nazwę, status prawny, dokładny adres posiadane filie, oddziały, datę wpisania do rejestru, numeru rejestru instytucji szkolącej, osobę, osoby prowadzące instytucję szkoleniową. Z tego dokumentu winno ponadto wynikać, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania odpowiada przedmiotowi usług objętych niniejszym postępowaniem. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy - Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów unijnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz doświadczenie udokumentowane co najmniej czterema potwierdzeniami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 6 do specyfikacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, 1.Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego data i godzina wpływu do Zamawiającego. 2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3.Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej. 4.Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami , do rejestru instytucji szkolących. 5.Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 31, poz. 216 6.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-wypełnienie i podpisanie załącznika nr7 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. 7.Posiadają co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów unijnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz doświadczenie udokumentowane co najmniej 4-oma potwierdzeniami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 9.Wyrażają zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania środków finansowych na realizację programu Bądź aktywnym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. 10.Zaproponują niezmienność cen przez okres trwania umowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy; formularz cenowy; zaaprobowany projekt umowy; wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń- ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz posiadane wykształcenie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - potwierdzone rekomendacjami zaświadczenia, że wykonane usługi ujęte w przedmiocie zamówienia osiągały jakość zgodną z podjętą umową o realizacji usług - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano- biuro kierownika GOPS od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia9, 86-141 Lniano biuro kierownika GOPS..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.11.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (30 września 2011, 15:02:13)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 09:17:59)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2584