zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj. komputerów stacjonarnych w obudowie konwertowanej stojąco - leżącej, przeznaczonej do ustawienia w pionie lub poziomie wraz z monitorem, z systemem operacyjnym, myszą, klawiaturą, głośnikami, zasilaczem awaryjnym, laptopa, rzutnika (projektora), ekranu multimedialnego, infokiosku oraz mebli tj. biurek do stanowisk komputerowych, krzeseł do stanowisk komputerowych, stoły czteroosobowe, krzesła, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.7.2011
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2011  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty 1. Pełna nazwa zamawiającego: GMINA LNIANO kod 86 – 141 REGON 092351021 NIP 559 – 11 – 30 – 724 Wydział prowadzący sprawę: INWESTYCJE Telefon (052) 332 30 02 Telefaks (052) 3323203 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego i mebli w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 3. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 11.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 11.00 złożono 2 oferty. Oferta nr 1 Zakład Handlowo- Usługowy OMNIBUS 91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 301 Oddział 86-105 Świecie, ul..K. Wyszyńskiego 15. Oferta nr 2 Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o. ul. Sandomierska 30/15, 85-830 Bydgoszcz. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2011 r. pod numerem 310290-2011. 5. Ocena ofert: Oferta nr 1 Zakład Handlowo- Usługowy OMNIBUS 91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 301 Oddział 86-105 Świecie, ul.K. Wyszyńskiego 15. liczba uzyskanych punktów 0,00 Oferta nr 2 Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o. ul. Sandomierska 30/15, 85-830 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 100,00 6 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 2 Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o. ul. Sandomierska 30/15, 85-830 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała największą liczbę punktów: 100,00 pkt. 
Lniano: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MEBLI W RAMACH WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĄDZIM.
Numer ogłoszenia: 310290 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MEBLI W RAMACH WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĄDZIM..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj. komputerów stacjonarnych w obudowie konwertowanej stojąco - leżącej, przeznaczonej do ustawienia w pionie lub poziomie wraz z monitorem, z systemem operacyjnym, myszą, klawiaturą, głośnikami, zasilaczem awaryjnym, laptopa, rzutnika (projektora), ekranu multimedialnego, infokiosku oraz mebli tj. biurek do stanowisk komputerowych, krzeseł do stanowisk komputerowych, stoły czteroosobowe, krzesła, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 39.10.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć: 1. W zakresie komputerów stacjonarnych: Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji , Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces produkcji, Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, Deklaracja CE, Certyfikat zgodności komputera z systemem operacyjnym MS Windows 7 2. W zakresie monitora: Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, Deklaracja CE , 3. W zakresie laptopa: Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, Deklaracja CE , Certyfikat zgodności komputera z systemem operacyjnym MS Windows 7 4. W zakresie Infokiosku: Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, Deklaracja CE 5. W zakresie Rzutnika: Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, Deklaracja CE 6. W zakresie Ekranu multimedialnego: Opis techniczny.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano ,w pokoju nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2011 godzina 11:00, miejsce: W sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano ,w pokoju nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (28 września 2011, 14:24:37)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 09:13:55)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1827