Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

na zorganizowanie kursów zawodowych: 1. Prawo jazdy kategorii B 2. Prawo jazdy kategorii C 3. Prawo jazdy kategorii E 4. Obsługa koparko-ładowarki 5. Obsługa spycharki 6. Obsługa wózków widłowych 7. Monter instalacji gazowej 8. Kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej 9. Kurs spawacza Szkoleń teoretycznych z zakresu: 1.Doradztwa zawodowego 2.Wsparcia psychologicznego 3.Treningu kompetencji społecznych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-1/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 29 sierpnia 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wpłynęła tylko jedna oferta. Lniano: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 29 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Numer ogłoszenia: 239828 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-52 3323002 wew. 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gopslniano@interia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 29 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 29 sierpnia 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego -Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zakres tematyczny kursów i szkoleń (zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla uczestników projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i umów: Część 1: Kurs prawa jazdy kategorii B -dla 6 osób (łącznie 60 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, Część 2: Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 2 osób (łącznie 50 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy, Część 3: Kurs prawa jazdy kategorii E - dla 2 osób (45 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy Część 4: Kurs obsługi koparko-ładowarki- dla 3 osób (176 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy Część 5: Kurs obsługi spycharki- dla 2 osób (176 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestników kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestników do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie ich na egzamin państwowy. Część 6: Kurs obsługi wózków widłowych- dla 1 osoby ( 60 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie jego na egzamin państwowy. Część 7: Kurs montera instalacji gazowej- dla 1 osoby (110 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie, przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu wewnętrznego oraz skierowanie jego na egzamin państwowy. Część 8: Kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej- dla 9 osób (120 godzin zajęć ustawowo przewidzianych) Część 9: Kurs spawacza- dla 1 osoby (145 godzin zajęć ustawowo przewidzianych), skierowanie uczestnika kursu na wymagane badania lekarskie Część 10: Warsztaty z doradztwa zawodowego dla wszystkich 27 osób uczestniczących w projekcie, czas trwania warsztatów: 20 godzin W ramach doradztwa zawodowego będą przeprowadzone zajęcia z zakresu (przygotowywania CV i listu motywacyjnego, przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej, podstawowych informacji na temat metod poszukiwania pracy) Celem warsztatów jest podwyższenie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, poprawa motywacji i wiary we własne siły. Część 11: Wsparcie psychologiczne dla 17 osób uczestniczących w projekcie (13 osób objętych kontraktem i 4 osoby objęte PAL)- spotkania z psychologiem w dwóch grupach po 4 godziny. Część 12: Warsztaty treningu kompetencji społecznych- dla 19 osób( 15 osób objętych kontraktami oraz 4 osoby objęta PAL) w wymiarze 20 godz. na osobę. W ramach warsztatu będą przeprowadzone zajęcia z komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności społecznych. Celem warsztatów jest podwyższenie własnej samooceny, umiejętności społecznych, motywacji do działania i zwiększenia zaufania we własne możliwości. Część 13: Uczestnicy kursu otrzymują w ramach prowadzonych zajęć materiały dydaktyczne, w tym wydane skrypty i podręczniki. Część 14:Zapewnienie każdemu beneficjentowi, jeśli jest to wymagane, odzieży ochronnej i obuwia na czas realizacji zajęć praktycznych. Część 15:Wykonawca-zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych (Dz. U.Nr 31, poz.216)- winien prowadzić odpowiednią dokumentację przebiegu kształcenia Część 16:Wykonawca zapewnia wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, szkolenia zawodowego wg. wzoru i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia o którym mowa w części 15. Część 17:Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania szkoleń będących przedmiotem zamówienia. Część 18:Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami. Część 19: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. trakcie szkoleń i kursów. Część 20:Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do szkoleń przed zawarciem umowy. Część 21: Wykonawca sporządzi ewaluację całego zadania i raport ewaluacyjny. Część 22: Wykonawca zapewni i sfinansuje koszty: cateringu(ciepłego posiłku, poczęstunku kawowego/dojazdu/noclegu/powrotu oraz całodobowego wyżywienia. Całodobowe wyżywienie oraz nocleg przewiduje się dla uczestników projektu, którzy odbywać będą szkolenia w zakresie obsługi maszyn budowlanych(tj. w siedzibie wykonawcy). Część 23:Okres trwania kursów i szkoleń: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r. Część24:Zamawiający przy uzgodnieniu z wykonawcą przewiduje przeprowadzenie wybranych zajęć teoretycznych (możliwych do zrealizowania), a objętych projektem w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie w terminie od poniedziałku do piątku w dni robocze. Podwykonawstwo: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia, wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, a także poda nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców. 2.Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac przez podwykonawcę i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.50.00.00-9, 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do odpowiedniego rejestru lub zgłoszenia do odpowiedniego organu aktualny odpis takiego dokumentu (względnie aktualnie poświadczony przez tenże organ), określający pełną nazwę, status prawny, dokładny adres posiadane filie, oddziały, datę wpisania do rejestru, numeru rejestru instytucji szkolącej, osobę (osoby) prowadzące instytucję szkoleniową. Z tego dokumentu winno ponadto wynikać, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania odpowiada przedmiotowi usług objętych niniejszym postępowaniem. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy - Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów unijnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz doświadczenie udokumentowane co najmniej czterema potwierdzeniami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz doświadczeniem w prowadzeniu realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr.6 do specyfikacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (data i godzina wpływu do Zamawiającego). 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej. 4. Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami , do rejestru instytucji szkolących. 5. Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) 6. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. Posiadają co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów unijnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz doświadczenie udokumentowane co najmniej 4-oma potwierdzeniami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 6 do specyfikacji. 8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 9. Wyrażają zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania środków finansowych na realizację programu Bądź aktywnym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. 10. Zaproponują niezmienność cen przez okres trwania umowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Bądź aktywnym, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Opublikował: Daniel Pożoga (11 sierpnia 2011, 08:19:26)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (27 grudnia 2011, 10:12:44)
Zmieniono: usunięto SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1868

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij