zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 270.000 PLN W WYSOKOŚCI 165.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN W WYSOKOŚCI 95.000 PLN W WYSOKOŚCI 272.000 PLN W WYSOKOŚCI 340.000 PLN W WYSOKOŚCI 565.292 PLN

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 271-1/2011
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 4 sierpnia 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrano jedyną ofertę nr 1. Bank Spółdzielczy Siedziba w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie. Otrzymana liczba punktów - 100. 
Lniano: UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 270.000 PLN W WYSOKOŚCI 165.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN W WYSOKOŚCI 95.000 PLN W WYSOKOŚCI 272.000 PLN W WYSOKOŚCI 340.000 PLN W WYSOKOŚCI 565.292 PLN
Numer ogłoszenia: 212630 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 270.000 PLN W WYSOKOŚCI 165.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN W WYSOKOŚCI 95.000 PLN W WYSOKOŚCI 272.000 PLN W WYSOKOŚCI 340.000 PLN W WYSOKOŚCI 565.292 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 270.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej -Przebudowa drogi osiedlowej - ul. 31 Stycznia w Lnianie, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 28.11.2011 r., - okres kredytowania od 28.11.2011 r. - 15.11.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2016 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2016 r. kwota 77.000 zł, 2017 r. kwota 96.500 zł, 2018 r. kwota 96.500 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 2. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 165.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej -Budowa drogi przy ulicy Jeziornej w Lnianie, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 28.11.2011 r., - okres kredytowania od 28.11.2011 r. - 15.11.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2017 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2017 r. kwota 82.500 zł, 2018 r. kwota 82.500 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępiska- Wętfie, etap I od km 1+ 563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 29.08.2011 r., - okres kredytowania od 29.08.2011 r. do 15.12.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.04.2016 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2016 r. kwota 160.000 zł 2017 r. kwota 170.000 zł, 2018 r. kwota 170.000 zł, -odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 4. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 95.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowie oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 25.11.2011 r., - okres kredytowania od 25.11.2011 r. do 15.12.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.04.2018 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2018 r. kwota 95.000 zł, -odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 5. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 272.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 12.10.2011 r., - okres kredytowania od 12.10.2011 r. do 15.12.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.04.2017 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2017 r. kwota 136.000 zł, 2018 r. kwota 136.000 zł, -odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 6. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 340.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Budowa wielofunkcyjnego boiska -ORLIK w miejscowości Lniano, na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 29.08.2011 r., - okres kredytowania od 29.08.2011 r. do 15.11.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2017 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2017 r. kwota 170.000 zł, 2018 r. kwota 170.000 zł, -odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 7. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 565.292,00 PLN przeznaczonego na - Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r., na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 29.08.2011 r., - okres kredytowania od 29.08.2011 r. do 15.11.2018 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2016 r., - spłata kapitału w okresach kwartalnych, w latach; 2016 r. kwota 188.000 zł, 2017 r. kwota 188.000 zł, 2018 r. kwota 189.292 zł, -odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O.Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M na dzień 1 lipca 2011 r. powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 8. Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia niższych kwot kredytów wymienionych w punktach 1 do 7 w rozdz. III..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 29.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). powyzszy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

!. formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wynik postępowania:

     2.  wynik postępowania przetargowego.pdf (148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (22 lipca 2011, 13:46:09)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 09:11:55)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1618