zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP.271.5.2011
wartość: do 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2011  13:00
wynik postępowania: Złożono pięć ofert: Oferta nr 1 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86 – 100 Świecie - liczba uzyskanych punktów 83,46 pkt, Oferta nr 2 Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK ul. Długa 1, 89 – 606 Charzykowy – liczba uzyskanych punktów 76,11 pkt, Oferta nr 3 Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 78/1, 86 – 100 Świecie – liczba uzyskanych punktów 92,25 pkt, Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie – liczba uzyskanych punktów 61,57 pkt, Oferta nr 5 Zakład Brukarski – Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85 – 432 Bydgoszcz. Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 5 Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85 – 432 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt.  
Lniano: Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano
Numer ogłoszenia: 205750 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w miejscowości Lniano. Długość łączna przebudowywanej drogi wynosi 159,30 m (wg założonej kilometracji). Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowości Lniano, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Lniano. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej i odsączającej z piasku, ustawienie krawężników betonowych przy krawędzi jezdni i zjazdów, ustawienie obrzeży betonowych przy krawędzi chodników, wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (chodniki), wykonanie podbudowy betonowej (zjazdy), Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 22 cm (naw. z kostki bet.), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - szara (naw. z kostki bet.), wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego, budowa studni kanalizacyjnych ściekowych, ulicznych fi 500, wraz z przykanalikami fi 200 z włączeniem do istniejących studni kanalizacyjnych, regulacja istniejących studni telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych i hydrantów. 2. Podstawowe dane techniczne Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamówienia. Założenia projektowe dla przebudowywanej drogi gminnej ul. Jeziorna w miejscowości Lniano: Klasa drogi D Kategoria ruchu KR1 Prędkość projektowa 30 km/h Szerokość jezdni 4,50-6,05 m Szerokość chodnika 0,50-2,60 m Szerokość zjazdów na posesję dostosowana do istniejącej Spadek poprzeczny jezdni 2,0% Pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% Szerokość poboczy 0,75 m Spadek poprzeczny poboczy 6,0% Minimalne promienie dla wypukłych łuków pionowych 300 m Minimalne promienie dla wklęsłych łuków pionowych 300 m 3. Konstrukcje nawierzchni Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: Konstrukcja jezdni: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - szara, Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 22 cm. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączająca w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek, Konstrukcja nawierzchni chodnika: warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 6 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm istniejące podłoże Konstrukcja zjazdów: warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej (kolor) gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm istniejące podłoże UWAGA 1: Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić badanie nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2 większe lub równe 100 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). UWAGA 2: Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami. 4. Odwodnienie drogi Wodę opadową z projektowanej jezdni odprowadza się powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego do istniejącej kanalizacji deszczowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0, 45.23.33.20-8, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000 zł, słownie: trzy tysiące zł. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział Lniano Nr 19 8169 1016 0005 2689 2000 0040 z adnotacją: Wadium - przetarg: Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7 tj. w kasie Urzędu Gminy Lniano. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny (warunek niespełniony)zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2006 - 2010 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 formularza oferty - Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca lub będzie dysponował. Jeżeli Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował proszę załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 formularza oferty - Potencjał techniczny. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzone kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano (pok. nr 2).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano (pok. nr 1 - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (19 lipca 2011, 13:32:40)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 09:10:48)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1903