zamówienie na:

Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr ORG 271.1.2011
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Dem-Pol” J.M Dembek Spółka Jawna 86-141 Lniano odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ( cena 100%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 
Lniano: Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania
Numer ogłoszenia: 125398 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć. 2. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na liniach: 1) Lniano- Ostrowite- Cisiny - Mukrz - Błądzim, 2) Lniano - Mszano - Brzemiona - Zalesie Szlacheckie. 3.Usługa ma być wykonywana autobusem umożliwiająca przewóz minimum 40 osób. Przewidywana średnio dzienna ilość kilometrów wynosi 186 km dziennie. W zależności od potrzeb organizacji zajęć w danej szkole, w danym dniu ilość kilometrów oraz zmiana trasy przejazdu może ulegać zmianie. 4. Usługa wykonywana będzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 . 5. Dyrektorzy poszczególnych szkół będą na koniec miesiąca w karcie pracy potwierdzać wykonaną usługę oraz ilość przejechanych kilometrów. 6. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwożenie do miejsc zamieszkania uczniów będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektorów tych placówek. Dokładana ilość uczniów będzie podana przez Dyrektorów. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a) utrzymać w należytym porządku i czystości autobus, b) przestrzegać przepisy BHP i p.poż, c) ubezpieczyć autobus i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, d) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, e) oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali usługi o podobnym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia i którzy dysponują co najmniej jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących minimum 40 .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • osoba zdolna do wykonania zamówienia powinna posiadać świadectwo kwalifikacji kierowcy autobusu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny i kadrowy oraz ekonomiczny i finansowy podlega zsumowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym poświadczającego uprawnienia i możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez oferenta np. koncesja, dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2.Oświadczenie, że o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione na formularzu oświadczenia, załączonym do SIWZ i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 2 do oferty.) 3.Wykaz środków transportowych ( załącznik Nr 4 ) 4.Świadectwo kwalifikacji osób, (kierowców autobusu), które będą wykonywać niniejsze zamówienie, 5.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat (załącznik Nr 5) 6.Kalkulacja kosztów związanych z wykonaniem zamówienia w ujęciu procentowym, tj. paliwo i pozostałe koszty ( załącznik Nr 6) 7.oświadczenie oferenta w sprawie ceny 1 litra oleju napędowego w dniu składania oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy przedstawiony został w załączniku Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów, 2) zmianie może ulec kwota wynagrodzenia brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzającego zmianę, b)w przypadku zmiany cen paliwa wysokość wynagrodzenia za 1 kilometr przewozu odpowiednio może być podwyższona lub obniżona. 3. Zmiana danych podmiotowych stron umowy np. zmiana konta bankowego Wykonawcy. 4. Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacja przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano sekretariat pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


!!! UWAGA - ZMIANA OGŁOSZENIA !!!

Numer ogłoszenia: 131126 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125398 - 2011 data 23.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:Okres w dniach:30.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie 30.06.2014 r.


WYNIK PRZETARGU:
 1. wynik postępowania przetargowego (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (23 maja 2011, 14:50:16)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:52:17)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1895