zamówienie na:

przetarg ograniczony dla podmiotów świadczących usługi lekarsko- stomatologiczne na dzierżawę nieruchomości lokalowej położonej w budynku komunalnym w Lnianie nr 10 przy ul Wyzwolenia na dz. Nr 282/4 zapisanej w Księdze Wieczystej KW 42211 o powierzchni użytkowej 96,13 m² na okres trzech lat

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: w wyniku postąpienia dzierżawcą nieruchomości lokalowej została p. Katarzyna Polenceusz za cenę 482.00 zł plus 22% VAT w stosunku miesięcznym 
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ustny na
 

przetarg ograniczony dla podmiotów świadczących usługi lekarsko- stomatologiczne na dzierżawę nieruchomości lokalowej położonej w budynku komunalnym w Lnianie nr 10 przy ul Wyzwolenia na dz. Nr 282/4 zapisanej w Księdze Wieczystej KW 42211 o powierzchni użytkowej 96,13  m² na okres trzech lat.

Cena  wywoławcza 477,76zł plus 22 % podatku  VAT  /w stosunku miesięcznym/

Wadium w wysokości –- 48,00 zł

W/w cena nie obejmuje dostarczenia energii cieplnej do lokalu.

Oferent przystępujący do przetargu winien przedstawić w terminie do dnia

10 sierpnia 2005 r. następujące dokumenty :

1/ aktualne zaświadczenie o ukończonym stażu i prawie wykonywania zawodu lekarza stomatologa,

2/  dokument stwierdzający, że jest zarejestrowany w Izbie Lekarskiej,

3/ oświadczenie, że oferent w przypadku zawarcia umowy najmu na pomieszczenia gabinetu stomatologicznego w miejscowości Lniano

ul. Wyzwolenia 10 przystąpi do konkursu ofert na świadczenie usług stomatologicznych ogłaszanego przez Oddział Kujawsko- Pomorski NFZ dla mieszkańców gminy Lniano,

4/ oświadczenie, że oferent urządzi i wyposaży we własnym zakresie pomieszczenia gabinetu stomatologicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

5/ zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Urzędu Gminy w Lniane oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania oferenta.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do dostarczania energii cieplnej do lokali mieszkalnych położonych na piętrze tego budynku. Obciążenia najemców lokali mieszkalnych na piętrze kosztami ogrzewania tych lokali przez oferenta muszą być zgodne z przedstawioną Wójtowi Gminy kalkulacją kosztów.

 

Podmiot, który zawrze z Gminą Lniano umowę najmu na nieruchomość lokalową w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 10, udostępni za odpłatnością pomieszczenia gabinetu lekarskiego i pomieszczenia towarzyszące

/ poczekalnię, pomieszczenia socjalne, wc/ po uprzednim uzgodnieniu najmu z Gminą Lniano oraz zainteresowanym.
 

Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2005 r.  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.

1/ na dzierżawę gruntów o godz. 10-tej

2/ na dzierżawę pomieszczeń lokalowych o godz. 10³º.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić na Konto UG 0781690006000526892000020 BS Lniano lub w Kasie UG do dnia 12 sierpnia 2005 r. do godz. 15-tej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet płatności czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

 

Bliższych informacji na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój 10 lub telefonicznie pod numerem /052/ 3323002 w. 32

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (14 lipca 2005, 21:38:11)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 11:57:54)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3725