zamówienie na:

Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG 341-3/2010
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2011  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę oleju lekkiego: Gmina Lniano zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Firmę: Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 TORUŃ. Uzasadnienie wyboru: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 Firma „TANK” Sp. J. W.Konczalski, M.Konczalski z Torunia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 
Lniano: Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011
Numer ogłoszenia: 420730 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011 w ilości 22.000 litrów wraz z transportem do kotłowni olejowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Lnianie oraz świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie i Błądzimiu w roku 2011. Koszty transportu oleju opałowego pokrywa Wykonawca. 2) Dostawa oleju opałowego będzie odbywała się poprzez każdorazowe tankowanie do zbiorników wg potrzeb Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego o potrzebie tankowania zbiorników. 3) Olej opałowy dostarczany będzie o jakości odpowiadającej obowiązującym normom. Każda dostawa musi być potwierdzona dokumentem potwierdzającym hurtową cenę oleju opałowego lekkiego (wydruk ze strony internetowej rafinerii) Przy każdorazowym tankowaniu Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia świadectwa dotyczącego parametrów jakości dostarczanego asortymentu. 4) Kalkulacja ceny z potwierdzeniem ceny rafinerii winna być dołączona do faktury przy pierwszej dostawie oraz w przypadku zmiany ceny w rafinerii. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy w zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym do 20% całości zamówienia. Zamówienie mniejszej ilości oleju opałowego niż w/w nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczenia wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, z treści których jednoznacznie musi wynikać, iż wykonawca spełnia te warunki.. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie (spełnia), (nie spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) w przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Udzielone pełnomocnictwo powinno być podpisane przez pozostałych wykonawców. b) formularz ofertowy z załącznikami i istotne postanowienia umowy muszą być podpisane przez Wykonawców lub pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędny potencjał techniczny lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione na formularzu oświadczenia, załączonym do SIWZ i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 2 do oferty.) 3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 prawo zamówień publicznych ( Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 3 do oferty) 4) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. 5) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Upust - 50

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.lniano.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.01.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano sekretariat pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UWAGA!

Numer ogłoszenia: 420812 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420730 - 2010 data 28.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 06.01.2011 r. godzina 11:00 miejsce Urząd Gminy Lniano sekretariat pok. nr 1.
 • W ogłoszeniu powinno być: 10.01.2011 r. godzina 11:00 miejsce Urząd Gminy Lniano sekretariat pok. nr 1.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (28 grudnia 2010, 11:31:08)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:42:34)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1636