zamówienie na:

„Zakup oleju napędowego w roku 2011” w ilości 17.000 litrów (z możliwością odstępstwa +/- 20% ) na bieżące potrzeby Zamawiającego z przeznaczeniem dla autobusu, busu, samochodów strażackich, koparko-ładowarki, ciągnika i agregatu prądotwórczego, samochodu osobowo-dostawczego w okresie od 1.01.2011 roku do 31 grudnia 2011 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG 341-2/2010
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Lniano informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Zakup oleju napędowego w roku 2011” wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlowa ul. Wyzwolenia 18, 86-141 L n i a n o Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożył ofertę tylko jeden Wykonawca. Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia istotne warunki określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych Gmina Lniano informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Gmina Lniano informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. 
Lniano: zakup oleju napędowego w roku 2011
Numer ogłoszenia: 404518 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup oleju napędowego w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w roku 2011 w ilości 17.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20% na bieżące potrzeby Zamawiającego z przeznaczeniem dla autobusu, busu, samochodów strażackich, koparko-ładowarki, ciągnika i agregatu prądotwórczego, samochodu osobowo-dostawczego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Wyszczególniona ilość oleju napędowego 17.000 litrów jest wielkością szacunkową zamówienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika i kanistrów na stacji benzynowej Wykonawcy zlokalizowanej w promieniu nie większym niż 6 km od siedziby Zamawiającego. Zamówienie mniejszej ilości oleju napędowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia. Parametry paliwa powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221, poz. 1441)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczenia wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, z treści których jednoznacznie musi wynikać, iż wykonawca spełnia te warunki.. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia, nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) w przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Udzielone pełnomocnictwo powinno być podpisane przez pozostałych wykonawców. b) formularz ofertowy z załącznikami i istotne postanowienia umowy muszą być podpisane przez wykonawców lub pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione na formularzu oświadczenia, załączonym do SIWZ i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 2 do oferty.) 3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 prawo zamówień publicznych (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 3 do oferty) 4) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. 5) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - upust - 50

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Lniano sekretariat pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (10 grudnia 2010, 19:25:56)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:00:12)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1581