Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2010

zamówienie na:

„Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011” w ilości 22.000 litrów (z możliwością odstępstwa o +/-20% w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym) wraz z transportem do kotłowni olejowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Lnianie oraz świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie i Błądzimiu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r Koszty transportu oleju opałowego pokrywa Wykonawca

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG 341-1/2010
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 92 ust. 1 pkt. 2 i art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że została odrzucona oferta: 1) Oferta Nr 1 Wykonawcy Firma „Tank” Sp. J. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 Toruń Uzasadnienie odrzucenia Przyczyną odrzucenia oferty nr 1 Firmy „TANK” Sp. J. Konczalski M.Konczalski ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń z postępowania jest to, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zaakceptował treści projektu umowy (załącznik Nr 4 do specyfikacji) dokonując zmiany zapisu § 3 umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową. Przypominamy również, iż stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 PZP, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.  Lniano: Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011
Numer ogłoszenia: 404678 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011 w ilości 22.000 litrów (z możliwością odstępstwa o +/-20% w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym) wraz z transportem do kotłowni olejowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Lnianie oraz świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie i Błądzimiu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r Koszty transportu oleju opałowego pokrywa Wykonawca Wyszczególniona ilość oleju napędowego 22.000 litrów jest wielkością szacunkową zamówienia. Zamówienie mniejszej ilości oleju opałowego niż w/w nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia Dostawa oleju opałowego będzie odbywała się poprzez każdorazowe tankowanie do zbiorników wg potrzeb Zamawiającego w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego o potrzebie tankowania zbiorników. Olej opałowy dostarczany będzie o jakości odpowiadającej obowiązującym normom. Przy każdorazowym tankowaniu Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia świadectwa jakości dotyczącego parametrów jakości dostarczanego asortymentu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczenia wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, z treści których jednoznacznie musi wynikać, iż wykonawca spełnia te warunki. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia, nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) w przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Udzielone pełnomocnictwo powinno być podpisane przez pozostałych wykonawców. b) formularz ofertowy z załącznikami i istotne postanowienia umowy muszą być podpisane przez wykonawców lub pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione na formularzu oświadczenia, załączonym do SIWZ i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 2 do oferty.) 3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 prawo zamówień publicznych ( Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 3 do oferty) 4) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. 5) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - upust - 50

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano , sekretariat pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Opublikował: Daniel Pożoga (10 grudnia 2010, 19:21:07)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (27 grudnia 2011, 10:16:43)
Zmieniono: usunięto SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1651

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij