zamówienie na:

zakup i dostawę koparko-ładowarki

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000
termin składania ofert: 24 marca 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KŁOS, Lędźwa Jerzy, Rogi 346, Miejsce Piastowe 38-430 za cenę 48190 zł brutto 
O G Ł O S Z E N I E Nr 341-4/2/2005  
O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  
 
zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 
GMINA LNIANO
ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano
 tel. /0 – 52/ 33 23 002
 
ogłasza
 
przetarg nieograniczony
 
 na:
 
zakup i dostawę koparko-ładowarki
 
1.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 2.
 
2.   Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy Lniano pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 24.03.2005 r. do godz. 1200.
 
3.   Wadium – nie dotyczy.
 
4.   Termin i miejsce otwarcia ofert dn. 24.03.2005 r. o godz. 1210 Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7 – sala narad (I piętro).
 
5.   Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.
 
6.   Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
 
7.   W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 3 – 4  Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
8.   Kryterium wyboru.
 
Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie kierował się  następującymi  kryteriami :
                      
                                                                       cena najniższa x 100
1.Cena                           - 50% /waga/  x =  -------------------------------
                                                                      cena danego oferenta
 
 
 2.Stan techniczny          -30% /waga/   
 
Przyjmuje się następujące wartości dla oceny stanu technicznego:
 
Bardzo dobry        - 100 pkt.                         
Dobry                   -  70  pkt.
Dostateczny          -  40  pkt.
Niski                     -  10  pkt.
 
Oceny stanu technicznego  komisja przetargowa dokona  w miejscu stacjonowania  oferowanego sprzętu. Termin dokonania oceny zostanie wcześniej uzgodniony z oferentem.
 
3. Rok produkcji     - 20% /waga/
 
Przyjmuje się następujące wartości dla oceny roku produkcji:
 
   1996 -10pkt.
   1997 -30pkt.
   1998 -50pkt.
   1999 -70pkt.
   2000 i wyżej-100pkt.
 
W przypadku  ofert, które  jako najkorzystniejsze  uzyskały taką samą  łączną ilość punktów Zamawiający dokonuje dalszej  oceny  ofert tylko przy uwzględnieniu ceny.
 
9.   Uprawnionym do kontaktów jest Bartosz Zielony, tel. (052) 33 23 002 wew.26, 0 693 376 225.
 
 
                                                                                                      Wójt Gminy  
                                                                         
                                                                                             mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (9 marca 2005, 14:40:33)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 13:09:56)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2016