zamówienie na:

sprzedaż koparko-ładowarki CATERPILLAR

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 6000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY, PABIANICE 95 – 200, ul. Polna 23a za cenę 48 190 zł 
OGŁOSZENIE
U.G.341-4/1/05
Wójt Gminy Lniano, ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż koparko-ładowarki CATERPILLAR
·        typ 438,
·        nr seryjny 3DJ00392,
·        nr silnika U3294115,
·        moc silnika 77 KM,
·        napęd 4x4 TURBO,
·        rok produkcji 1989,
·        kolor żółty,
·        maszyna jest wyposażona w łyżkę ładowarkową multifunkcyjną 0,76 m3 (z funkcją spychania, ładowania i zgarniania materiału, dodatkowo wyposażona w widły ładunkowe),
·        osprzęt kopiący o ramieniu przesuwnym,
·        głębokość kopania do 6,06 m,
·        łyżka koparkowa szerokości 0,6 m,
·        koparko-ładowarka jako sprzęt wolnobieżny nie posiada dokumentów rejestracyjnych. W/w egzemplarz stanowi wyłączną własność Gminy Lniano. Nie ciążą na niej żadne zobowiązania finansowe.
 
Cena wywoławcza w/w maszyny wynosi 39 000 PLN (netto).
 
1.      Koparko-ładowarkę można oglądać, od dnia ogłoszenia przetargu do chwili przeprowadzenia przetargu, w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano (w godz. 7.30-15.15).
2.    Oferty należy składać w sekretariacie UG Lniano pokój nr1, bądź pocztowo na adres Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano (decyduje termin wpłynięcia oferty do tut. Urzędu). Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2005 r. o godzinie 12:00
3.      Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.03.2005 r o godzinie 12:10 w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.
4.    Wysokość wadium ustala się na kwotę 2 500 PLN brutto, które należy uiścić w kasie urzędu lub na konto bankowe: BS Osie O/Lniano nr: 07 8169 0006 0005 2689 2000 0020. Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Natomiast wadium złożone przez nabywcę (oferenta, którego oferta zostanie wybrana) zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy:
-         żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
-         uczestnik postępowania, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
5.    Oferta powinna zawierać:
·        imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
·        oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
·        kserokopię dowodu opłaconego wadium,
·        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
·        oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią umowy kupna-sprzedaży w/w maszyny,
·        oświadczenie oferenta, że nie pozostaje w stosunku zależności lub dominacji ze sprzedającym a także jego osobami po stronie sprzedającego biorącego udział w przetargu,
·        oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego,
·        oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,
·        ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie z dopiskiem „CATERPILLAR 438”,
·        oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
6.      Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia zwycięzcy przetargu. Przedmiot sprzedaży wydany będzie w dniu zapłaty. Zapłatę należy uiścić w gotówce w kasie urzędu lub na konto bankowe: BS Osie O/Lniano nr: 07 8169 0006 0005 2689 2000 0020.
7.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
Uprawnionym do kontaktów z jest pracownik urzędu Bartosz Zielony, tel. (052 33 23 002, wew. 26, 0 693 376 225 w godz. 7.30-15.15).

WÓJT GMINY LNIANO

ZOFIA TOPOLIŃSKA

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (24 lutego 2005, 13:14:52)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 marca 2005, 13:30:42)
Zmieniono: wprowadzono wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4349