Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

uzasadnienie wyboru: żadna osoba nie spełniła wymogów formalnych


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (29 listopada 2018)
Wprowadził: Łukasz Porożyński (29 listopada 2018, 13:05:05)stanowisko:

Samodzielne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Lnianie

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano
termin składania dokumentów: 23 listopada 2018  15:00WÓJT GMINY LNIANO ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko pracy
inspektora ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy
w Lnianie.
 
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7

Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
Wymiar czasu pracy: pełen etat

 
1. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
 
1)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2)prowadzenie postępowań w sprawach tymczasowego zagospodarowania terenu;
3)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
4)wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5)udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pomocy w realizacji ich zadań wynikających z powyższych postanowień;
6)wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji;
7)modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych oraz nadzór nad ich eksploatacją;
8)planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz ich finansowania;
9)realizacja inwestycji z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych;
10)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
11)orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
12)prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
13)współdziałanie z Zakładem Energetycznym w zakresie zapewnienia oświetlenia ulicznego, nadzór nad jego sprawnym działaniem;
14)rozliczanie kosztów oświetlenia dróg i ulic;
15)współdziałanie i współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki gruntami i ds. gospodarki komunalnej w zakresie planowania przestrzennego gminy oraz ustalania zakresu remontów lokali mieszkaniowych i użytkowych Gminy;
16)prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych, wynikających z uchwalenia planu miejscowego:
a) odszkodowań, wykupów i zamian – w wypadkach gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, bądź istotnie ograniczone,
b) określania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
17)przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
18)przygotowywanie aktów prawnych w zakresie polityki przestrzennej gminy i zagospodarowania przestrzennego;
19)prowadzenie postępowań związanych z uchwalaniem i ogłaszaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz czynności związanych z przekazaniem kopii planu właściwym organom;
20)prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
21)przygotowywanie materiałów niezbędnych dla dokonania oceny zmian zagospodarowania przestrzennego oraz analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
22)opracowywanie spraw z zakresu wprowadzania do planu zadań rządowych i zadań o znaczeniu strategicznym;
23)przygotowywanie materiałów do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, współuczestniczenie w jego opracowywaniu oraz wydawanie z niego odpisów i wyrysów;
24)przygotowywanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
25)prowadzenie postępowań w sprawach planów gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska;
26)wydawanie wypisów i wyrysów z planu oraz zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego;
27)uzgadnianie projektów zagospodarowania działki dla inwestycji kolidujących z siecią kanalizacyjną, pasem drogowym i nieruchomościami gminnymi;
28)prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym i łącznością,
29)udział w miarę potrzeb w pracach komisji, zespołów, itp. powoływanych przez Wójta dla realizacji zadań Gminy.
 
2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 
a)wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe: kierunek – budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, administracja i co najmniej 4 letni staż pracy,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym    stanowisku,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
   
b) wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,                               a w szczególności:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw;
2) posiadanie doświadczenia zawodowego,
3) umiejętność obsługi komputera,
4) mobilność i dyspozycyjność,
5) prawo jazdy kat. B,
6)możliwość używania prywatnego samochodu do celów służbowych,
7)komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
8) zdolność analitycznego myślenia.
 
3. Wymagane dokumenty:
 
-        list motywacyjny,
-        życiorys (CV),
-        oryginał kwestionariusza osobowego,
-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe,
-        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
-        kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy,
-        oświadczenie  kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
-        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
-     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-        opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
-        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-        w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
-        odrębne oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE, L rok 2016 nr 119 poz.1 z późn.zm.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z późn.zm.).
 
Wszelkie składane dokumenty niebędące oryginałem kandydat potwierdza klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, opatruje datą i czytelnym własnoręcznym podpisem.
 
Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały powyższych dokumentów.
 
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lniano                           w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
   
5. Warunki pracy.

 
1) Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, wyposażone w komputer wraz z niezbędnymi oprogramowaniami oraz inne urządzenia biurowe,
2) Praca przy komputerze w pozycji siedzącej oraz praca w terenie,
3) Czas pracy: 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę,
4) Osoba wyłoniona w drodze przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona z dniem
1 marca 2019 r.
5) Osoba zatrudniona na ww. stanowisko podejmująca po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres do                        3 miesięcy, zakończonej egzaminem zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                       o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
6) Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936).
 
 
6. Termin i miejsce składania ofert:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej” w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 15.00  lub osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. Nr 1.

 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
7. Inne informacje:
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie do drugiego etapu naboru – selekcji końcowej. Pozostali kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do drugiego etapu naboru otrzymają pisemną informację z prośbą o dokonanie odbioru swoich dokumentów po ogłoszeniu informacji o wynikach naboru bądź dokumenty zostaną odesłane drogą pocztową.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lniano.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Lnianie.

Skan ogłoszenia
 
plik_do_pobrania (170kB) pdf

Informacja o wynikach naboru

plik_do_pobrania (72kB) pdf

Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (8 listopada 2018)
Opublikował: Łukasz Porożyński (8 listopada 2018, 09:37:17)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (29 listopada 2018, 13:05:05)
Zmieniono: dodano informacje o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij