Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 164) starsze karty »
numer wpisu:

3/02/2017

data: 27 lutego 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: IOŚiR.6220.4.11.2017, dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”. Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania sięz treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3, w godzinach 7.00 – 15.00 w dniach pracy Urzędu Gminy.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/02/2017

data: 27 lutego 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano, w którym zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: IOŚiR.6220.4.11.2017, dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3, w godzinach 700 – 1500 w dniach pracy Urzędu Gminy.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

1/02/2017

data: 27 lutego 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Decyzja Wójta Gminy Lniano Nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, po rozpatrzeniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dnia 01.09.2016 r., (wpływ: 05.09.2016 r.), Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

10/01/2017

data: 25 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 1 września 2016 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, w którym zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

9/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

8/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Drzycim o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku z dnia 09.01.2017 r. złożonego przez: Pana Macieja Wojnowskiego Reprezentującego: Biuro Projektów Drogowych „M STUDIO” Maciej Wojnowski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17 C 86-100 Świecie działającego jako pełnomocnik Inwestora: Powiatu Świeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

7/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”. Wójt Gminy Lniano wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem z dnia 16.12.2016 r. o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” (znak pisma: WOO.410.601.2016.KB z dnia 02.01.2017Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” (znak pisma: NNZ.9022.1.703.2016 z dnia 09.01.2017 r.). Biorą pod uwagę powyższe stwierdzono, że w wyniku realizacji założeń określonych w projekcie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

6/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w którym po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 grudnia 2016 r. znak:IOŚiR.602.1.2017 Wójta Gminy Lniano w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023", po analizie ww. projektu wraz z wnioskiem, uznał, że przewidziane w programie działania nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

5/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 grudnia 2016 r. znak:IOŚiR.602.1.2017 Wójta Gminy Lniano w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Lokalny program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023", po analizie ww. projektu wraz z wnioskiem, w którym stwierdził, iż realizacja postanowień ww. dokumentu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

4/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 164) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij