Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2006

 
Wójt Gminy Lniano
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym:
 
I.                   RODZAJ ZADANIA 1.      Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
1.1.Zadania publiczne o charakterze gminnym zlecane w formie powierzenia:
 
a)      prowadzenie sekcji piłki nożnej w klasie „C” senior uczestniczącej w systemie rozgrywek ligowych Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie  rozgrywkowym rundy wiosennej 2006 oraz rundy jesiennej 2006 r. – kwota na wymieniona sekcję 9.000 zł,
b)      prowadzenie sekcji piłki nożnej „ junior młodszy” uczestniczącej w systemie rozgrywek ligowych Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej  w sezonie rozgrywkowym  wiosna 2006 i jesień 2006 r. – kwota na wymieniona sekcję 8.000 zł,
c)      prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn uczestniczącej w systemie rozgrywek  LZS na szczeblu gminy, powiatu, województwa  w 2006 r. – kwota na wymienioną sekcję 2.500 zł,
d)      prowadzenie sekcji piłki siatkowej kobiet uczestniczącej w systemie rozrywek LZS na terenie gminy, powiatu, województwa  - kwota na wymieniona sekcje – 2.500 zł,
e)      prowadzenie sekcji tenisa stołowego uczestniczącej w systemie rozgrywek na terenie gminy, powiatu i województwa – kwota na wymieniona sekcję 2.500 zł
 
!.2. Promocja i wspieranie sportu w środowiskach wiejskich poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych:
 
a)      Gminny turniej tenisa stołowego poprzedzony cyklem eliminacji z udziałem zawodników z terenu gminy Lniano rozgrywanych na terenie gminy – kwota 500 zł,
 
1.3. Rozwijanie sportu w szkołach:
1.      Formy realizacji zadania:
-         prowadzenie sekcji w dyscyplinach sportowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Lnianie  kwota dotacji 5.000
-         organizacja turnieju sportowo – rekreacyjnego dla uczniów uczęszczających do wszystkich szkół w gminie – kwota na realizację ww. zadania 1.000 zł,
 
2.Ochrona dóbr kultury i tradycji:
1.Formy realizacji zadania:
-         konserwacja ołtarza w kościele Parafialnym w Rykowisku- kwota na realizację ww. zadania – 5.000 zł
 
3.Upowszechnianie kultury, organizacja konkursów, przeglądów, wystaw, dyskusji i prelekcji służących rozwojowi społeczności lokalnej oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:
1.Formy realizacji zadania:
-    organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kwota na realizację zadania – 2.000 zł
-         organizacja konkursów, przeglądów, wystaw, dyskusji i prelekcji imprez służących rozwojowi społeczności lokalnej, przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnych społeczności z uwzględnieniem integracji promocji środowisk  – kwota na realizację zadania 3.000 zł./ 3 granty po 1.000 zł /
-         dofinansowanie „Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich”- kwota na realizację zadania 4 tys. zł.
 
II. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do 20.lutego 2006 r. do Urzędu Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano do godz. 15:30.
Druki ofert są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lniano www.bip.lniano.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 96 – 141 Lniano pok. Nr 10
 
III.             TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ. 1.      Zadania powinny być zrealizowane w 2006 toku.
2.      Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami  i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
 
IV.              TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT.
Wójt Gminy Lniano w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru ofert wg następujących kryteriów:
1.      Celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
2.      posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3.      Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
4.      osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
5.      Ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje, pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego   lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,
6.      Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.
7.      Rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji.
8.      Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
9.      Preferowanie podmiotów działających na terenie gminy.
10.  Zgodność oferty z „ Programem współpracy organów gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
V.                 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
Dotacja może być przyznawana po uwzględnieniu w szczególności  następujących kryteriów:
1.      Całkowity koszt realizacji zadania
2.      Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się o realizację zadania.
3.      Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej.
4.      Rzetelność i terminowość realizacji i rozliczenia poprzednich zadań / o ile były zlecane /
 
VI.              Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 tel. ( 0 – 52) 33 – 23 – 002 wew. 32.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz uchwała Rady Gminy Lniano nr XV/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów gminy z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
załącznik nr 1 plik do pobrania (8kB) zip

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (10 stycznia 2005)
Opublikował: Daniel Pożoga (11 stycznia 2005, 08:50:42)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (11 stycznia 2006, 12:52:35)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5748