Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Lniano informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Lniano w pokoju nr 3 oraz na stronie BIP Gminy http://bip.lniano.pl/ w zakładce Ochrona środowiska. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 17.11.2016 r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@lniano.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. i Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lniano.


Załączniki:

20161025 POS dla Gminy Lniano.pdf (3534kB) pdf

20161025 Prognoza POS dla Gminy Lniano.pdf (2064kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (27 października 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (27 października 2016, 09:42:34)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (27 października 2016, 09:56:59)
Zmieniono: dodano treść wiadomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1015