XXVIII sesja Rady Gminy Lniano

Ogłoszenie
Informujemy, że w  dniu 30 października 2017 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy
w Lnianie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Lniano.


Porządek XXVIII sesji Rady Gminy Lniano
1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Zapoznanie z porządkiem sesji.
3.       Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4.       Wręczenie podziękowań  dla laureatów XII edycji „Festiwalu Smaku w Grucznie 2017”.
5.       Informacja organu prowadzącego Gminy Lniano o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
6.       Podjęcie uchwał w sprawie:
a)       rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Jeziorki  dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
b)       rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Jędrzejewo  dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
c)       rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Siemkowo dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
d)       rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Brzemiona  dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
e)       rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wętfie  dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
f)        zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
g)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
h)       obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano w 2018 roku,
i)         określenia stawek podatku od środków transportu na 2018 rok,
j)        zasad udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Lniano w ramach pomocy de minimis,
k)       terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l)         aktualizacji podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze,
m)     aktualizacji podziału Gminy Lniano na stałe obwody głosowania,
n)       nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano nieruchomości położonej w miejscowości Lniano,
o)       wyrażenia zgody na zamianę działek Nr 86/7, Nr 86/8 stanowiących własność Gminy Lniano na działkę Nr 85/3 stanowiącej współwłasność osób fizycznych położonych w Lnianie Gmina Lniano,
p)       wyrażenia zgody na zamianę działek Nr 400/12 stanowiącej własność Gminy Lniano na działki Nr 397/5, Nr 395/3, Nr 396/1 stanowiące współwłasność osób fizycznych położone w Lnianie Gmina Lniano,
q)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lnianie,
r)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Siemkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siemkowie,
s)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Błądzimiu o strukturze organizacyjnej obejmującej część klas I - III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Błądzimiu obejmującą strukturę organizacyjną klas I – III szkoły podstawowej,
t)        uchwalenia „Planu Odnowy Sołectwa Mszano”,
u)       przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminhy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
v)       przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016 - 2023.
7.       Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2016.
8.       Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy Lniano.
9.       Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.
10.    Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.
11.    Zgłaszanie interpelacji.
12.    Wolne wnioski.
13.    Zakończenie sesji.
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (16 października 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (16 października 2017, 14:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460