Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną sprawą wszczętą na wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro Projektów Drogowych „M STUDIO”, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie, działający jako pełnomocnik inwestora —Powiatu Świeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”. Zadanie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr: Obręb Drzycim: dz. ew. nr: 26/1, 26/2, 31, 44/1, 65 Obręb Jastrzębie: dz. ew. nr: ark. 2: 45, 47 Obręb Sierosław dz. ew. nr: ark. 1: 1, 10, 18, 35/1, 43, 44, 44/1, 50, 169/2, 169/6, 197, 280, 294, 313/14, 323/1, 323/2, 354, 354a; ark. 2: 105, 314 Obręb Zalesie Szlacheckie dz. ew. nr: ark. 1: 9/3, 17,19, 26, 30/4, 40/6; ark.2: 30 Obręb Brzemiona dz. ew. nr: 105/6, 117, 118, 138

Zawiadamiam
strony wg wykazu

 że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie. W dniu 09.01.2017 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro Projektów Drogowych „M STUDIO”, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie, działający jako pełnomocnik inwestora —Powiatu Świeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy Drzycim wszczął postępowanie i zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismem znak: W00.4240.57.2017.JR.2 z dnia 9 marca 2017 r. (wpł. do urzędu dnia 13.03.2017 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego pełnomocnik inwestora nie przedłożył odpowiedzi na powyższe wezwanie.

W związku z powyższym nie jest możliwe wydanie postanowienia co do konieczności lub braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 10 maja 2017 r.


strona 1_2 (103kB) pdf

strona 2_2 (67kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Maćkowska (10 kwietnia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (18 kwietnia 2017, 11:02:06)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (18 kwietnia 2017, 11:10:22)
Zmieniono: zmiana nazwy pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237