Ogłoszenie Starosty Świeckiego

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodo­wania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod bu­dowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano..”. Starosta Świecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko­deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz , w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) zawiadamia, że prowadzi postępowanie administra­cyjne, w sprawie ustalenia odszkodowania za cześć nieruchomości o nieuregulowa­nym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowite, jednostce ewi- dencyjnej Lniano, powiecie świeckim, województwie kujawsko-pomorskim, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Lniano, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Świeckie­go z dnia 11.08.2016 r. Nr 5/2016 znak: AB.6740.2.L.1338.2016 o zezwoleniu na reali­zację inwestycji drogowej gminnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie i nr 030410G Sławno-Lniano..”, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 19/7 o pow. 0.0047 ha - dla której Sąd Rejonowy w Świeciu - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą KW Nr BY1S/00019330/1 na rzecz Zdzisława Manikowskiego i Stefanii Manikowskiej we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nierucho­mościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) przez nieruchomość o nieuregu­lowanym stanic prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakoń­czone postępowanie spadkowe. W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, do zgłaszania się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospo­darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 ( po­kój nr 205 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30, teł. 52 56 83 138 ) i udokumentowania swoich praw.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa­dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), przedmiotowa nieruchomość, stała się, z mocy prawa własnością gminy Lniano z dniem, w którym decyzja Nr 5/2016 znak: AB.6740.2.L. 1338.2016 o ze­zwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżą­cej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano.” stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy. Zgodnie z tym przepisem wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decy­zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Do ustalenia wartości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami Niniejsze zawiadomienie, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

plik_do_pobrania (194kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Zbigniew Kiełpiński (16 marca 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (21 marca 2017, 13:50:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236