MOŻLIWOŚĆ WPISANIA PROJEKTU do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego


MOŻLIWOŚĆ  WPISANIA  PROJEKTU do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego
Starosta Świecki realizując założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza zainteresowane instytucje/organizacje/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową do składania propozycji projektowych dot. działań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych (PI) :
wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
(PI 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę)

Przykładowe typy projektów:

1) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,

2) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,

3) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części
odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,

4) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  aktywne włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym umożliwiające powrót na rynek pracy (PI 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Przykładowe typy projektów:
1) Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.
2) Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Planowany termin naboru: I i III kwartał 2017 roku
 

wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności
(PI 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym).

Przykładowe typy projektów:

1) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki, w tym:
a) dziennych domów pobytu,
b) środowiskowych domów samopomocy,
c) klubów samopomocy,
d) mieszkań chronionych i wspomaganych,
e)innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
2) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
c) usługi asystenckie,
3) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
4) uzupełniająco do typu 1, 2, 3:
a) sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
b) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
c) działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Planowany termin naboru: III kwartał 2017 roku
 
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (PI 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami).

Przykładowe typy projektów:

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:
a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy;
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,
iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,
d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,
e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
i) tworzenie klas patronackich w szkołach,
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Planowany termin naboru: II kwartał 2017 roku
 
Wnioskodawca, który chce umieścić swój projekt w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego winien złożyć do Starostwa Powiatowego w Świeciu swoją propozycję na formularzu fiszki projektowej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Następnie fiszka zostanie poddana ocenie czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach polityki terytorialnej, czy są wolne środki finansowe aby umieścić projekt na Liście podstawowej. Jeżeli alokacja w danym PI jest wyczerpana, rekomenduje się umieszczenie projektu na Liście rezerwowej.
Umieszczone na Liście podstawowej w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego propozycje projektowe umożliwiają starania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez udział w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej.
Propozycje projektowe będą przyjmowane wyłącznie na przygotowanym formularzu,  dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl oraz w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, w Wydziale Organizacyjnym, pokój
nr 303.

Wypełniony formularz  fiszki projektowej należy przekazać:
- drogą elektroniczną na adres: bozena.gz@csw.pl lub joanna.r@csw.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 52 56 83 166, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

pliki do pobrania :

Instrukcja wypełniania fiszki projektowej (1).pdf (41kB) pdf

Wzór fiszki projektowej.docx (19kB) word

__________________________________________________________________________________
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego powstała we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z szerokim gronem partnerów społeczno-gospodarczych z terenu powiatu świeckiego. Strategia oprócz wskazania kierunków rozwoju, stanowi podstawowy instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

metryczka


Wytworzył: Bożena Gaca Zielińska (28 lutego 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (28 lutego 2017, 14:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421