Kwalifikacja Wojskowa 2017 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalona została na okres od dnia 30 stycznia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r.

Na terenie powiatu świeckiego kwalifikacja odbędzie się w dniach


01.03.2017 r. – 31.03.2017 r.
 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Świecie, ul. Chmielniki 2b.

Terminarz dla gminy Lniano to: 16 marca 2017 r.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej będą wzywane następujące osoby:

 • mężczyźni urodzeni w 1998 r.,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1993 -1997, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (nie stawili się do kwalifikacji wojskowej),
 • mężczyźni i kobiety urodzeniu w latach 1996 i 1997, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B),
 • mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1996 i 1997, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia br. i złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeśli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
W czasie kwalifikacji zostanie określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej osoby stającej do kwalifikacji i po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (tj. 2 tygodnie od doręczenia orzeczenia), osoba taka zostanie przeniesiona do rezerwy, co oznacza, że będzie posiadała uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące, najpóźniej
w dniu, w którym był obowiązany stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa
i stawić się do kwalifikacji wojskowej, w innym terminie z zachowaniem terminu kwalifikacji dla powiatu świeckiego.  

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu.
Osoby podlegające  stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz(prezydent miasta) wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby  podlegające stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej  na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt. 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm.)

Wezwani do stawienia się powinni posiadać:
 • dowód osobisty, lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 3 cm x 4 cm (bez nakrycia głowy),
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły, jeśli nie ma kontynuacji nauki, posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
SANKCJE KARNE:
W przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz, prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej karę grzywny w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do pracowni psychologicznej, nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, odmawiają poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności  art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1534 ). 

PODZIAŁ NA KATEGORIE:
 • kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,
 • kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy - oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
 • kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu

metryczka


Wytworzył: Łukasz Porożyński (16 lutego 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (16 lutego 2017, 14:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418