Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 5 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 23 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.),
zawiadamiam,
że zebrany został materiał dowodowy, stanowiący podstawę wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowite, jednostce ewidencyjnej Lniano, powiecie świeckim, województwie kujawsko-pomorskim, przejętej z mocy prawa na rzecz gminy Lniano, w oparciu o decyzję Starosty Świeckiego z dnia 11.08.2016 r. Nr 5/2016 znak: AB.6740.2.L. 1338.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer 19/7 o pow. 0.0047 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1S/00019330/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu - V Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz Zdzisława Manikowskiego i Stefanii Manikowskiej we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Wartość odtworzeniowa prawa własności przedmiotowej części nieruchomości, określona została na kwotę 1190 zł w operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, który będzie podstawą do ustalenia odszkodowania przez Starostę Świeckiego.

 Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Stosownie do art. 118a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy odszkodowanie za nieruchomość ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 Na podstawie art. 10 Kpa stronom przed wydaniem decyzji, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od dnia odebrania zawiadomienia.

W związku z powyższym informuję, że do dnia wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, mogą w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 (pokój nr 205 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30, teł. 52 56 83 138 ), zapoznać się z aktami sprawy.

plik_do_pobrania (176kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Kiełpiński (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (10 kwietnia 2017, 09:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354