Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

WÓJT GMINY LNIANO

zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r„ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 1.Przedmiot konsultacji:
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r„ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej informacji.

2.Forma konsultacji:
 Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

 3.Termin konsultacji:
Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazać w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały do konsultacji, nie później jednak niż do 10 września 2016 roku.

4.Miejsce konsultacji:
 Wymienione wyżej opinie w formie pisemnej należy przekazać do Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano pok. Nr 12, bądź w sekretariacie Urzędu.


PLIKI DO POBRANIA

pismo dot. konsultacji programu współpracy z org. pozarzad. na 2017.pdf (358kB) pdf

prog.współpracy z org. pozarząd. na 2017 -p rojekt.pdf (1332kB) pdf

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lniano na 2017 r..docx (11kB) wordmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (18 sierpnia 2016, 14:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005