Gmina Lniano uzyskała dotację celową w ramach Konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”

Zdjęcie

Gmina Lniano uzyskała dotację celową w ramach Konkursu dotacji „Przygotowanie
programów rewitalizacji”  organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz
Ministerstwo Rozwoju, na realizację projektu

 p.t.: „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lniano”.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu wyniosła 44 410,00 zł.  Wartość dotacji wynosi 39 969,00 zł.
Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
Wynikiem projektu było opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023. Jako obszar rewitalizacji w Gminie Lniano wyznaczono w całości sołectwo Mszano i w części sołectwa Ostrowite i Siemkowo. Program ten zawiera i określa w szczególności szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji, zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej.  W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych wyznaczono odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej: poprawa jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji gminy Lniano oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych społecznie, przestrzennie i gospodarczo obszarów gminy.

Kierunki działań rewitalizacyjnych dotyczą podnoszenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej obszarów rewitalizacji oraz aktywizacji i integracji mieszkańców wokół lokalnych centrów życia społecznego. Główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite i Siemkowo, w których prowadzona będzie działalność na rzecz lokalnej społeczności wiejskiej oraz aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz działania edukacyjne i aktywizujące dla mieszkańców objętych programem rewitalizacji, jak kursy zawodowe, realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku letniego,  realizacja zajęć umożliwiających rozwój kulturalny mieszkańców, zajęcia integracyjne pozwalające na kultywowanie lokalnych tradycji i rozwój nowych umiejętności mieszkańców, realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia, w tym zasad zdrowego żywienia i zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców. Powyższe działania wpłyną pozytywnie na  zmniejszenie izolacji i marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wzrośnie liczba osób aktywnie poszukujących pracy i osób które znalazły pracę poprzez integrację społeczną oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Nastąpi podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, wzmocnienie wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie, zmniejszenie marginalizacji i izolacji społecznej, nabycie umiejętności społecznych oraz umiejętności kreatywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców, wzrośnie aktywność społeczna.
 
 

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pauka (1 czerwca 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (2 czerwca 2017, 13:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523