Kurenda w sprawie usuwania drzew

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249) informuję mieszkańców, że nastąpiły zmiany zasad usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
Od 01.01.2017 r. nie wymaga zezwolenia wójta usunięcie krzewów rosnących w skupisku,
o powierzchni do 25 m2 oraz usunięcie drzew o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm nieprzekraczającym:
- 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz
- 50 cm dla pozostałych drzew.

Ponadto do istniejącego katalogu odstępstw od wymogu uzyskania ww. zezwolenia dodano zapisy stanowiące, że nie wymaga zezwolenia wójta usunięcie drzew lub krzewów • rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego Jednocześnie informuję mieszkańców, że na terenie gminy Lniano znajdują się tereny chronione: Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu (obejmujący części terenów sołectw: Błądzim, Ostrowite, Mukrz, Jędrzejewo, Lniano i Mszano) oraz Wdecki Park Krajobrazowy (obejmujący części terenów sołectw: Mszano i Brzemiona) na terenie których obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. W związku z powyższym proszę mieszkańców o przestrzeganie przytoczonego zakazu przy planowaniu wycinki drzew i krzewów na ww. terenach chronionych.

plik_do_pobrania (104kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (2 stycznia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (2 stycznia 2017, 14:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565