Regulamin Wynagradzania GBP w Lnianie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LNIANIE


I PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1
Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

§ 2
Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

§ 3
Pracowników zatrudnia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucji kultury prowadzonych w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.), zał. Nr 1 Tabele wynagrodzeń m-c stawek wynagrodzenia zasadniczego zał. Nr 2.

§ 4
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

§ 5
Wynagrodzenie za pracę i jego wysokość stanowią dobro osobiste pracownika i podlegają ochronie polegającej na dochowaniu przez pracodawcę tajemnicy wysokości wynagrodzenia za pracę.
1.    Pracodawca na żądanie pracownika, jest zobowiązany udostępnić do wzglądu dokumenty, na podstawie, których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
2.    Podstawą ustalenia należnych wynagrodzeń są przepisy ogólne dat. zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w instytucji kultury oraz umowa
o pracę.
3.    Wypłata wynagrodzeń następuje poprzez przekazanie należnych wynagrodzeń na wskazane przez pracowników osobiste rachunki oszczędnościowo — rozliczeniowe.
4.    Wynagrodzenie płatne jest,, z dołu” i wypłacane jest lub przekazywane na konto osobiste pracownika do 25 każdego miesiąca.


II OGÓLNE ZASADY WYNAGRADZANIA

§ 6
Składniki wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy: wg rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 kwietnia 1999 r. ( Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.)
1.    wynagrodzenie zasadnicze,
2.    dodatek funkcyjny ( przysługuje w przypadku kierowania grupą liczącą minimum dwie osoby )
3.    dodatek za wysługę lat.

§ 7
Czas pracy w bibliotece wynosi 40 godzin na tydzień.

§ 8
Dochody należne z innych tytułów niż wynagrodzenie za wykonywaną pracę:
1.    nagrody
2.    wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
3.    odprawa emerytalno - rentowa
4.    nagroda jubileuszowa
5.    odprawa pośmiertna

§ 9
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

§ 10
Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany „dodatkiem”, w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1 % za każdy następny rok aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
1.    Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.
2.    Do okresu pracy uprawniającego do dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2 wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.    W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresu zatrudnienia podstawowego.
4.    Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenie społecznego.

§ 11
Dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
-    począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
-    za dany miesiąc, jeżeli nabycie praw do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 12
1.    Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
a) 75 % miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy
b) 100 % miesięcznego wynagrodzenia po 25 tatach pracy
c) 150 % miesięcznego wynagrodzenia po 30 tatach pracy
d) 200 % miesięcznego wynagrodzenia po 35 tatach pracy
e) 300 % miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy
2.    Do kresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
3.    Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
4.    Pracownik zobowiązany jest udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5.    Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, nie później niż z najbliższą wypłatą.
6.    Podstawę obliczenia nagrody obowiązuje obliczenie według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.    W razie nawiązania stosunku pracy i przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż dwanaście miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.    Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, pracodawca wypłaca mu tylko jedną nagrodę najwyższą.
9.    Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe na okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upływa okres uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwota nagrody wyższej, a kwotą nagrody niższej.
10.    Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio w razie, gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie, gdy prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 13
1.    W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej i działania podnoszące prestiż biblioteki w wysokości 3% funduszu  płac w zależności od posiadanych środków finansowych.
2.    Nagrodę przyznaje pracownikom dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, a dyrektorowi nagrodę przyznaje Wójt Gminy Lniano na podstawie Regulaminu Przyznawania Nagród w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie (załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania GBP w Lnianie)
3.    W ramach planu finansowego tworzy się fundusz nagród w wysokości do 9% z przeznaczeniem na wypłatę nagrody w wysokości sumy maksymalnie do jednomiesięcznego wynagrodzenia pracowników Biblioteki.
4.    Po otrzymaniu pozytywnej oceny Wójta Gminy za roczne sprawozdanie z działalności Biblioteki oraz po przyjęciu bilansu  rocznego za dany  rok , pracownikom może być wypłacana  nagroda w wysokości do jednomiesięcznego wynagrodzenia.
5.    W Bibliotece, dla ustalenia wysokości nagrody stosuje się Regulamin Przyznawania Nagród pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie ( zał.nr 1 do  Regulaminu Wynagradzania GBP w Lnianie.
6.    Nagrody dla pracowników Biblioteki przyznaje dyrektor Biblioteki, a dyrektorowi Wójt Gminy.

§ 14
1.    Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytalnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości
a) jednomiesięcznego wynagrodzenia -jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
b) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat, c) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat,
2.    Do okresu uprawnionego do odprawy, o której mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresu zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.    Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna na warunkach określonych
w ust. 1 w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu, co najmniej 30 lat pracy.
4.    Odprawa w wysokości określonej w ust. 3 przysługuje, jeżeli pracownik w zakładzie pracy, z którego przechodzi na rentę inwalidzką lub emeryturę, przepracował, co najmniej ostatnie 15 lat okresu zalicza się również okresy zatrudnienia w innych instytucjach, jeżeli:
a) były to instytucje w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.)
b) stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę w związku z likwidacją instytucji kultury lub jej reorganizację i zmniejszeniem stanu zatrudnienia a przerwa w zatrudnieniu nie przekroczyła trzech miesięcy.
5.    Do okresu pracy uprawniającego do jednorazowej odprawy, o której mowa w ust. 3 wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika.
6.    Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
7.    Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może nabyć do niej prawa.

§ 15
1.    W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania, po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna na warunkach i wysokości określonej w Art. 93 KP.
2.    Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny:
- małżonkowi
- innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej
w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
1.    Odprawę pośmiertną dzieli się w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.
2.    Odprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie
o której mowa w ust. 2 przysługuje z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie
w wysokości co najmniej równej tej odprawie.

§ 16
Należności pracowników z tytułu podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998r, w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454).

§ 17
Pracownikom przysługuje waloryzacja roczna wynikająca z uchwały budżetowej Rady Gminy.

§ 18
Za czas niezdolności do pracy w skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwająca łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z art. 92 §2 Kodeksu Pracy.
 
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.

§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Lniano, dnia 6 stycznia 2006

Plik do pobrania:
  1. regulamin wynagradzania.pdf (2227kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Cynarzewska (25 października 2005)
Opublikował: Wiesław Szreiber (21 sierpnia 2012, 14:01:38)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Lniano

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5518