Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie


UCHWAŁA Nr XXVI/206/05
RADY GMINY LNIANO
Z dnia 25 października 2005 r.


w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie.

Na podst. Art. 7, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 172, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art.9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, oraz z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Na bazie majątku Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonującej w ramach Urzędu Gminy
 w Lnianie, utworzyć z dniem 01 stycznia 2006r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie jako gminną instytucję kultury.

§ 2. Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej statut w brzmieniu podanym w zał. nr 1 do uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt o utworzeniu instytucji kultury, o którym mowa
w art.11ustawy z dnia 25 października z 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan PodwalskiZałącznik do Uchwały Nr XXVIII/208/2013
Rady Gminy Lniano
z dnia 25 czerwca 2013 r.

 
 
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LNIANIE

1.   Postanowienia ogólne.
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594);
2)   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
3)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);
4)   ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.);
5)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządną instytucją kultury o charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Biblioteka jest samorządową jednostka organizacyjną Gminy.
3. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Lniano.
4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 3. 1. Biblioteka ma swoja siedzibę w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9.
2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Lniano.
3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o brzmieniu „Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie,
 ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, NIP 559-19-24-476, REGON 340104182" i okrągłej pieczęci zawierającej w otoku napis o treści Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie z wizerunkiem orła pośrodku.
§ 4. 1. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 im. W. Bełzy w Bydgoszczy
2. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Lniano.
 
2.   Cele i zadania Biblioteki.
§ 5. 1. Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, informacji i rozwoju kultury i społeczeństwa informacyjnego.
2. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną dla ogółu społeczeństwa. Biblioteka jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
§ 6. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1)   gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, służących rozwojowi czytelnictwa, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.;
2)   prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych popularyzując książki, czytelnictwo i kulturę;
3)   tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, współdziałanie
 z bibliotekami, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu oświatowych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa;
4)   doskonalenie metod i technik pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska,  w tym wydawanie publikacji promujących czytelnictwo, bibliotekę, kulturę;
5)   biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska. 
 
3.   Organy Biblioteki i jej organizacja.
§ 7. 1. Biblioteką zarządza dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt prac Biblioteki,
 a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjną i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lniano w trybie przewidzianym ustawa
 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
§ 8. 1. Pracowników działalności podstawowej, administracji, i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
§ 9. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, pracownie, oddziały dla dzieci, a także biblioteczne placówki filialne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów
 i upowszechniania kultury i informacji, tworzące sieć terytorialną Biblioteki.
§ 10. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz czytelnicze grupy inicjatywne.
§ 11. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Lniano.
 
4.    Gospodarka finansowa.
§ 12. 1. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada dyrektor.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan przychodów, kosztów, remontów i konserwacji środków trwałych, inwestycji i zakupów.
 § 13. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Źródłami finansowania Biblioteki są: wpływy z dotacji organizatora, środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych, środki z innych źródeł.
3. Biblioteka może, w granicach obwiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi
 i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na działalność statutową.
4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód na działalność statutową.
§ 14. Wysokość rocznej dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki ustala Rada Gminy Lniano.
§ 15. Biblioteka sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe.
 
5.   Postanowienia końcowe.
§ 16. Niniejszy statut nadaje rada Gminy Lniano.
§ 17. Dyrektor Biblioteki Publicznej ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
§ 18. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie dla jego nadania.
 
 
  Uchwała w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie (719kB) jpg  

  Uzasadnienie do uchwały (571kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Iwona Cynarzewska (25 października 2005)
Opublikował: Wiesław Szreiber (21 sierpnia 2012, 13:17:40)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Lniano

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (8 kwietnia 2016, 14:21:22)
Zmieniono: poprawiono czcionkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5701