OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 VIII 2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity), w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 tekst jednolity) zawiadamiam, że dnia 11-08-2016 r. wydana została decyzja nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie
i nr 030410C Sławno - Lniano z planowaną lokalizacją na działkach nr: - 1, 11, 12, 13, 15, 16/1, 17, 18, 19/2, 19/3, 19/4, 30 w obrębie ewidencyjnym Ostrowite, jednostce ewidencyjnej Lniano, - 7, 8, 9, 26, 27, 28/1, 29, 30, 50, 54/2, 62, 63, 70/1, 71, 89, 90, 91, 125, 126, 129, 130 w obrębie ewidencyjnym Jędrzejewo, jednostce ewidencyjnej Lniano, - 72, 77/4, 79/7, 80, 81/4, 81/12, 82/2, 82/3, 282/1, 282/4, 286/5, 286/11, 287/7, 507/2, 508 w obrębie ewidencyjnym Lniano, jednostce ewidencyjnej Lniano". Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - nr działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi): 1.    w obrębie ewidencyjnym Ostrowite, jednostce ewidencyjnej Lniano: •      działki bez podziału: 11, 12, 13, 30 - arkusz 12, działki   podzielone:  1 (1/1, 1/2), 15 (15/1, 15/2), 16/1          (16/2,  16/3), 17 (17/1,    17/2), 18 (18/1, 18/2), 19/2 (19/5, 19/6), 19/3 (19/7, 19/8), 19/4 (19/9, 19/10) - arkusz 12, 2.    w obrębie ewidencyjnym Jędrzejewo, jednostce ewidencyjnej Lniano: •      działki bez podziału: 125, 126, 129, 130 - arkusz 1 •      działki    podzielone: 7                                                                 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2),            26 (26/1, 26/2), 27 (27/1,                                          27/2), 28/1 (28/3, 28/4),   29 (29/1, 29/2), 30 (30/1, 30/2), 50     (50/1, 50/2), 54/2 (54/5,  54/6), 62 (62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 70/1 (70/3, 70/4), 71 (71/1, 71/2, 71/3), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2) - arkusz 1, 3.    w obrębie ewidencyjnym Lniano, jednostce ewidencyjnej Lniano: •      działki bez podziału: 72, 77/4, 80, 286/5 - arkusz 1, •      działki podzielone:     79/7 (79/8, 79/9), 81/4 (81/55,            81/56), 81/12 (81/47, 81/48), 82/2 (82/4, 82/5), 82/3 (82/6, 82/7), 282/1 (282/5, 282/6), 282/4 (282/7, 282/8), 286/11 (286/12, 286/13), 287/7 (287/8, 287/9), 507/2 (507/3, 507/4), 508 (508/1, 508/2) - arkusz 1. Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 218. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń: w urzędzie Gmin Lniano, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gminy Lniano oraz w prasie lokalnej

plik do pobrania (154kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Schmidt (12 sierpnia 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (17 sierpnia 2016, 08:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 605