Obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lniano nr XXII/155/2012 z dnia 25 października 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.09.2014r. do 29.10.2014r.  w siedzibie Urzędu Gminny  Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano w godzinach od 800 do 1400.
    
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lniano o godzinie 1000.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Lniano  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2014 r.

Obwieszczenie z dnia 17.09.2014.pdf (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Myśliński (17 września 2014)
Opublikował: Daniel Pożoga (17 września 2014, 10:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1168