Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2013 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)  i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lniano nr XXII/155/2012 z dnia 25 października 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.12.2013r. do 15.01.2014r. w siedzibie Urzędu Gminny  Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano w godzinach od 800 do 1400.
                                             
         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.01.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Lniano o godzinie 1000.

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

         Uwagi należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Lniano  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2014 r.

Obwieszczenie z dnia 25.11.2013.pdf (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Myśliński (25 listopada 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (25 listopada 2013, 14:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1631