Obwieszczenie z dnia 31.01.2013 r. - drugie

WÓJT GMINY LNIANO                                                                 Lniano, dnia 31.01.2013 r.
86 – 141 Lniano
BDiGP.6733.02.2013  

                    
O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania.


Zgodnie z art. 10 § 1 i  61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1012 r. poz. 647 t.j.)

z a w i a d a m i a m

strony wg wykazu

że na wniosek z dnia 30.01.2013 r. złożony przez Gminę Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie istniejącego budynku świetlicy na terenie  dz. nr 267/2 w miejscowości Jeziorki, Gmina Lniano.

Na podstawie art.10 KPA informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wnioskowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Lniano z siedzibą 86 – 141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem (052) 33 23 002 wew. 26 p. Piotr Barwik.
 
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tut. Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.


WÓJT GMINY LNIANO

/-/            

    
Otrzymują:

1.    Wnioskodawca.
2.    Tablica ogłoszeń sołectwa Jeziorki
3.    Tablica ogłoszeń UG Lniano
4.    a/a.
(PB)

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (31 stycznia 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (31 stycznia 2013, 14:28:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2149