Obwieszczenie z dnia 12.09.2012 r.

WÓJT GMINY LNIANO                                                               Lniano, dnia 12.09.2012 r. 86 – 141 Lniano
BDiGP.6730.42.2012

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


   Zgodnie z art. 7 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w zawiadomienia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia  28.08.2012 r. złożony przez Gminę Lniano w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 86/3 i 86/6 w miejscowości Lniano, Gmina Lniano.


    Informuję jednocześnie, że strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, 86 – 141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem (052) 33 23 002 wew. 26 p. Piotr Barwik.

   W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.
Otrzymują:

1.    Tablica ogłoszeń UG Lniano

2.    Tablica Ogłoszeń sołectwa Lniano

3.    Strona Internetowa BIP Lniano.

4.    a/a.
(PB)

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (12 września 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (14 września 2012, 14:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2185