Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej terenie działek nr 92/3 i 82/2 w miejscowości Lubodzież, Gmina Lniano.

WÓJT GMINY LNIANO                                                                 Lniano, dnia 27.06.2012 r.
86 – 141 Lniano
BDiGP.6730.29.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania.


Zgodnie z art. 10 § 1 i  61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

z a w i a d a m i a m

strony wg wykazu

że na wniosek z dnia 13.06.2012 r. złożony przez Gminę Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej terenie działek nr 92/3 i 82/2 w miejscowości Lubodzież, Gmina Lniano.

Na podstawie art.10 KPA informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wnioskowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Lniano z siedzibą 86 – 141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem (052) 33 23 002 wew. 26 p. Piotr Barwik.
 Otrzymują:

1.    Tablica ogłoszeń UG Lniano.
2.    Tablica ogłoszeń sołectwa Lubodzież
3.    Strona internetowa BIP Lniano
4.    a/a.
(PB)

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (27 czerwca 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (28 czerwca 2012, 10:25:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3600