Obwieszczenie opublikowane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Lnianie.

WÓJT GMINY LNIANO                                                                 Lniano, dnia 21.12.2011 r. 86 – 141 Lniano
BDiGP.6730.73.2011
                   
O B W I E S Z C Z E N I E


   Zgodnie z art. 7 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w zawiadomienia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Lnianie.

    Informuję jednocześnie, że strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, 86 – 141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem (052) 33 23 002 wew. 26 p. Piotr Barwik.

   O zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tut. Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

 W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.


Otrzymują:

1.    Wnioskodawca.
2.    Tablica ogłoszeń sołectwa Lniano
3.    Tablica ogłoszeń UG Lniano
4.    a/a.


(PB)

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (21 grudnia 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (21 grudnia 2011, 14:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2747