Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano przestrzennego gminy Lniano.

Lniano, dn. 28.10.2011 r.
WÓJT GMINY
    

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano.   

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano (procedura wszczęta uchwałą Rady Gminy Lniano Nr VIII/61/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano. Uwagi i wnioski do w/w dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, w terminie do dnia 5.12.2011 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lniano.

                                                                                                                   

        WÓJT GMINY LNIANO        

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (28 października 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (28 października 2011, 09:16:17)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (28 października 2011, 09:19:54)
Zmieniono: zmieniono miejsce przeznaczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2701