Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.

Lniano, dnia 29.09.2011 r.


OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.

    Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Gminy Lniano nr XXXV/248/09 z dnia 29 grudnia 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.10.2011r. do 14.11.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-114 Lniano w godzinach od 800 do 1400.
    
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.11.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Lniano o godzinie 1000.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lniano z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2011r.

WÓJT       

GMINY LNIANO

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (29 września 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (29 września 2011, 08:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3276