Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Mszano, gmina Lniano

Gmina Lniano                                                                        Lniano, dnia 27.12.2010 r.
ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano
BDiGP 7322-07/14/08


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Mszano, gmina Lniano

    Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lniano Nr XXII/157/08 z dnia 30.10.2008r. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Mszano, gmina Lniano, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.01.2011r. do 08.02.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, w godzinach od 8:00 do 14:00.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Lniano o godzinie 14:00.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lniano z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2011r.

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (16 grudnia 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (16 grudnia 2010, 14:15:02)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (27 grudnia 2010, 14:00:02)
Zmieniono: zmienino daty w piśmie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3178