Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 VIII 2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity), w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2016 r. II

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Słonecznej w miejscowości Lniano [...]

Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2016 r. I

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 193/1 i 193/2 położonych w miejscowości Mszano, gmina Lniano [...]

Obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r.

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina [...]

Obwieszczenie z dnia 15.11.2012 r.

Lniano, z dnia 15.11.2012 r.OBWIESZCZENIE(tablica ogłoszeń Urzędu Gminy + tablica sołectwa+  Internet)o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny [...]

Obwieszczenie z dnia 12.09.2012 r.

WÓJT GMINY LNIANO                                       [...]

Obwieszczenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14, 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano

Lniano dnia 13.02.2012 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY LNIANO    Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano przestrzennego gminy Lniano.

Lniano, dn. 28.10.2011 r. WÓJT GMINY    OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano .

14.10.2011r. WÓJT GMINYOBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.

Lniano, dnia 29.09.2011 r.OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.    Na [...]

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Lniano, dnia 12.04.2011 r.OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY LNIANO    Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na [...]

metryczka