STYPENDIA SOCJALNE
Uchwała Nr XV/117/08
Rady Gminy w Lniano
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz.2572 i Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Lniano uczniom szkół wymienionych w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego.

§ 3.1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do uzyskania prawa do stypendium szkolnego ustala się zgodnie z art. 8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej na podstawie przedłożonych przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych zaświadczeń i innych dokumentów o uzyskanych dochodach lub w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych.

2.Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i nie może być niższa niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i wynosi miesięcznie:

a) 110 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
b) 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50 % do 70 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
c) 90 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 o pomocy społecznej.

3.Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10-mcy w danym roku szkolnym.

§ 4.1. Formy stypendium szkolnego:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
3) pokrycie kosztów związanych z pobraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli przyznane stypendium w formach, o których mowa w pkt.1-3 nie jest możliwe lub niecelowe,
2.W przypadku ustalenia form udzielania stypendium wymienionych w pkt.1-3 celem rozliczenia stypendium , stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia rachunków, faktur, biletów itp. z okresu roku szkolnego, w którym wypłacane jest stypendium.

Rozdział 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§5.1.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Lnianie.
2.Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc sierpień,
2) zaświadczenie wydane przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych,
3) zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego o hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok bieżący,
4) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

§ 6.1.Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt powołuje komisję stypendialną w składzie 7- osobowym.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji spośród siebie.
3. Do zadań komisji należy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) negatywne opiniowanie wniosków niezasługujących na pozytywne rozpatrzenie,
4) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.
4. Komisja odbywa posiedzenie w terminie uzgodnionym z wójtem.
5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
6. Obsługę biurową komisji zapewnia Urząd Gminy w Lnianie.

§ 7. 1.Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych do wysokości przyznanego stypendium,
2. Stypendium szkolne przewidziane w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez refundację kosztów zakupu podręczników lub zakupu innego wyposażenia o charakterze edukacyjnym wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę do wysokości przyznanego stypendium,
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot (dofinansowanie) kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły do wysokości przyznanego stypendium,
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wypłacane w formie gotówkowej, w Kasie Urzędu Gminy w Lnianie.
§. 8.Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczeń w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2) zaprzestania nauki,

Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do zgłaszania zmian danych zawartych we wniosku w terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia.

Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 9.Na zasiłki szkolne przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Lniano w trybie art. 90 r ust. 3 ustawy o systemie oświaty. § 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznane zasiłku są w szczególności:
1)kradzież,
2) pożar,
3) powódź,
4) choroba,
5) inne.

§11.1.Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Lniano propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.
2.Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje odpowiednio § 5 i § 10 niniejszego regulaminu.
3.Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.
§ 12. Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom zakwalifikowanym przez Gminną Komisję Stypendialną przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.
§ 13. Źródłem Finansowania stypendiów i zasiłków szkolnych są środki otrzymywane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, określone na podstawie art. 90 r ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 14. Tracą moc uchwały: Nr XXI/185/05 Rady Gminy Lniano z dnia 22 marca 2005 r. oraz uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


DRUKI DO POBRANIA:
  1. wniosek o stypendium.odt (23kB) plik
  2. opinia (68kB) rtf
  3. oświadczenie o odpowiedzialności karnej (16kB) plik

Przewodniczący
Rady Gminy


/Jan Podwalski/

Wytworzył: Alina Dyguła (19 sierpnia 2008)
Opublikował: Daniel Pożoga (19 sierpnia 2008, 15:00:20)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (23 sierpnia 2018, 12:04:47)
Zmieniono: Zaktualizowanie wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9209

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij