Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie o naborze na stanowisko głównego księgowego nr 2

                                                                                   Załącznik Nr 1
    do Zarządzenia Kierownika
    Gminnego Ośrodka
     Pomocy Społecznej w Lnianie
                                                                                      Nr 3/2010 z dnia 15 marca 2010r. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
ogłasza nabór
na stanowisko głównego księgowego

1. Nazwa i adres jednostki: 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9,
    86-141 Lniano tel.0523323002 w.35    
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
    Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
    Rodzaj umowy: umowa o pracę
3. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
3a.Spełnia jeden z poniższych warunków:
   - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 
     studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 
     ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę    
     w księgowości,
   - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i  
     posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3b.nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, 
      przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
      państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
      dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za
      przestępstwa popełnione umyślne,
 3c.posiada obywatelstwo polskie,
 3d.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
      publicznych,
 3e.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 3f.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego
     księgowego
 3g.posiada znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie
     księgowości,
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
 4a.biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 4b.znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, instrukcji 
      kancelaryjnej i archiwalnej
 4c.biegła obsługa pakietu Ms Office
 4d.znajomość programów komputerowych PŁACE I KADRY oraz PŁATNIK
 4e.kreatywność,
 4f. komunikatywność, 
 4g.doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
   - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi 
      przepisami,
   - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 
      finansowych z planem finansowym,
   - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
     dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   - sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań finansowych i analiz,
   - wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego
      Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
 6. Wymagane dokumenty:
    a. list motywacyjny,
    b. życiorys(CV),
    c. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o 
        zatrudnienie
    d. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub
        zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
    e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
    f. kserokopie świadectw pracy,
    g. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
    h. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o 
        korzystaniu z pełni praw publicznych,
     i. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
        wskazanym stanowisku,
     j. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    k. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
     l. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
        osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
        sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.
        926 z późn.zm.)
7.Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie: ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie” w terminie do dnia 06.04.2010r. lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Otwarcie ofert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz.926 z późn.zm.)
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kierownik GOPS  - Janusz Rutkowski, tel:(052) 3323002 w.35 -od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.bip.lniano.pl) , na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie przy ulicy Wyzwolenia 9 oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7.
8. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach postępowania konkursowego:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9.
O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie oraz stosownym pismem.

Lniano, 16.03.2010r.

                                         Kierownik
                                          Gminnego Ośrodka
                                           Pomocy Społecznej
                                              w Lnianie
                                            mgr Janusz Rutkowski

PLIKI DO POBRANIA:
  1. ogłoszenie o naborze na głównego księgowego GOPS.pdf (554kB) pdf
  2. zarządzenie_Nr_3_10_Kierownika GOPS.pdf (147kB) pdf

Wytworzył: Janusz Rutkowski (17 marca 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (18 marca 2010, 09:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3599

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij