Zarządzenia - 2007


1/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 01/07 z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 31.12.2006 r. i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
plik do pobrania (158kB) zip

2/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 02/07 z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Lnianie oraz dla własnych jednostek organizacyjnych Gminy.
plik do pobrania (436kB) zip

3/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 03/07 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na ternie gminy Lniano.
plik do pobrania (344kB) zip

4/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 04/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji.
plik do pobrania (124kB) zip

5/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 05/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości na terenie sołectwa Błądzim.
plik do pobrania (206kB) zip

6/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 06/07 z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2007 na realizacje zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, promocji.
plik do pobrania cz.1 (2074kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1412kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1248kB) zip

7/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 07/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otwartym konkursem ofert nr 1/2007 na wykonywanie zadań publicznych ogłoszonym w dniu 8 lutego 2007 roku.
plik do pobrania (234kB) zip

8/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 08/07 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie występowania stref zagrożonych wybuchem w Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych Lnianku.
plik do pobrania (197kB) zip

9/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 09/07 z dnia 2 marca 2007 roku w zmieniające uchwałę Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na 2007 rok.
plik do pobrania (384kB) zip

10/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 10/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lniano.
plik do pobrania (158kB) zip

11/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 11/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2007 roku.
plik do pobrania (231kB) zip

12/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 12/07 z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (529kB) zip

13/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 13/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
plik do pobrania cz.1 (1949kB) zip
plik do pobrania cz.2 (2077kB) zip
plik do pobrania cz.3 (2132kB) zip
plik do pobrania cz.4 (2022kB) zip
plik do pobrania cz.5 (2038kB) zip
plik do pobrania cz.6 (2034kB) zip
plik do pobrania cz.7 (1465kB) zip

14/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 14/07 z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/07 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, tradycji, organizacji konkursów, przeglądów, wystaw, dyskusji i prelekcji służących rozwojowi społeczności lokalnej.
plik do pobrania (1980kB) zip

15/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 15/07 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy inspektora ds. Inwestycji, ochrony środowiska, i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (557kB) zip

16/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 16/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otwartym konkursem ofert nr 2/2007 na wykonywanie zadań publicznych ogłoszonym w dniu 21 marca 2007 roku.
plik do pobrania (275kB) zip

17/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 17/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do czasowego wykonywania czynności Skarbnika Gminy.
plik do pobrania (237kB) zip

18/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 18/07 z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (635kB) zip

19/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 19/07 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Lniano.
plik do pobrania (169kB) zip

20/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 20/07 z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin miejsca wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia.
plik do pobrania (264kB) zip

21/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 21/07 z dnia 7 maja 2007 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (1512kB) zip

22/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 22/07 z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Lnianie jako organu doradczego oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania.
plik do pobrania (493kB) zip

23/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 23/07 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum.
plik do pobrania (1170kB) zip

24/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 24/07 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (178kB) zip

25/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 25/07 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę.
plik do pobrania (169kB) zip

26/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 26/07 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (318kB) zip

27/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 27/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lnianie i dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lnianie.
plik do pobrania (89kB) zip

28/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 28/07 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
plik do pobrania (143kB) zip

29/2007
Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano nr 29/07 z dnia 27czerwca 2007 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (61kB) zip

30/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 30/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji ds. Przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Lniano.
plik do pobrania (72kB) zip

31/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 31/07 z dnia 29czerwca 2007 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (317kB) zip

32/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 32/07 z dnia 3 lipca2007 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Lnianie i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym:2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
plik do pobrania (159kB) zip

33/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 33/07 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (51kB) zip

34/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 34/07 z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
plik do pobrania (144kB) zip

35/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 35/07 z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP w Gminie Lniano.
plik do pobrania (83kB) zip

36/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 36/07 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowania jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz terminu jego składania.
plik do pobrania (156kB) zip

37/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 37/07 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Lniano.
plik do pobrania (51kB) zip

38/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 38/07 z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 483 położonej w Lnianie.
plik do pobrania (34kB) zip

39/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 39/07 z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Lniano nr 45.
plik do pobrania (54kB) zip

40/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 40/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
plik do pobrania (2054kB) zip
plik do pobrania (1936kB) zip
plik do pobrania (185kB) zip

41/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 41/07z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2008.
plik do pobrania (76kB) zip

42/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 42/07 z dnia 24 sierpnia 2007 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (643kB) zip

43/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 43/07 z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2008.
plik do pobrania (380kB) zip

44/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 44/07 z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.
plik do pobrania (115kB) zip

45/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 45/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie regulaminu boiska sportowego w Lnianie.
plik do pobrania (332kB) zip

46/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 46/07 r. z dnia 10 września 2007 r. w sprawie regulaminu placu zabaw w Błądzimiu.
plik do pobrania (192kB) zip

47/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 47/07 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego w obwodach głosowania na terenie gminy Lniano w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
plik do pobrania (490kB) zip

48/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 48/07 z dnia 25 września 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 r.
plik do pobrania (761kB) zip

49/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 49/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP.
plik do pobrania (245kB) zip

50/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 50/07 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, a także w sprawach zaliczek oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
plik do pobrania (58kB) zip

51/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 51/07 z dnia 4 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego w obwodach głosowania na terenie gminy Lniano w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
plik do pobrania (57kB) zip

52/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 52/07 z dnia 6 października 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (414kB) zip

53/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 53/07 z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Gminie Lniano.
plik do pobrania (359kB) zip

54/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 54/07 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości komunalnej w Ostrowitem gmina Lniano.
plik do pobrania (54kB) zip

55/2007
Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano nr 55/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 30.11.2007 r. i powołania komisji inwentaryzacji.
plik do pobrania (47kB) zip

56/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 56/07 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (873kB) zip

57/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 57/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
plik do pobrania (55kB) zip

58/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 58/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Lniano.
plik do pobrania (58kB) zip

59/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 59/07 z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania cz1 (2048kB) plik
plik do pobrania cz2 (2048kB) plik
plik do pobrania cz3 (845kB) zip

60/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 60/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w Siemkowie Gmina Lniano.
plik do pobrania (50kB) zip

61/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 61/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych z Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (168kB) zip

62/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 62/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (919kB) zip

63/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 63/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego.
plik do pobrania (153kB) zip

64/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 64/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawi wysokości świadczeń przysługujących pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy.
plik do pobrania (70kB) zip

65/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 65/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
plik do pobrania (76kB) zip

66/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 66/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania (222kB) zip

67/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 67/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
plik do pobrania (49kB) zip

68/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 68/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych.
plik do pobrania (1012kB) zip

69/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 69/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.
plik do pobrania cz1 (2048kB) plik
plik do pobrania cz2 (2048kB) plik
plik do pobrania cz3 (922kB) zip

70/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Lniano.
plik do pobrania (44kB) zip

71/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu kontroli w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (694kB) zip

72/2007
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Lniano.
plik do pobrania (651kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (4 stycznia 2007)
Opublikował: Daniel Pożoga (12 lutego 2007, 12:17:56)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (26 września 2008, 13:41:51)
Zmieniono: zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9611